scroll down

Mbylle
Zgjidhjet e Aplikacionit

Klasa e Menqur

Projekti Shkollat 2.0 (Škole 2.0 2.0) ka filluar punën e tyre në fillim të vitit 2012, pas një projekti të suksesshëm e-Otoci të CARNet. Është projekt arsimor që do të ofrojë një kornizë të përshtatshme arsimore dhe teknologjike, duke përdorur teknologjitë e avancuara të informacionit dhe komunikimit, sipas nevojave specifike të secilës shkollë të zgjedhur.

Projekti Shkollat 2.0 (Škole 2.0) është themel bazë në edukimin elektronik në Kroaci, një hap i madh drejt së ardhmes së arsimit. Që të përmirësohet cilësia e mësimit, E-Edukimi i mundeson mësimdhenesit të zhvilloj procesin e mësimdhënies duke përdorur teknologjinë multimediale dhe internetin. Qëllimi i projektit është që sa më shumë shkolla të kyqen në internetit të shpejtë dhe me ndihmën e teknologjisë së re të sigurojë arsim më kualitativ dhe një nderlidhje mes shkollave.

Objektivat arsimorë përcaktohen nga Qeveria Kroate në përputhje me strategjinë kombëtare për arsimin dhe në përputhje me Standardin Kombëtar të Arsimit Kroat (HNOS):

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit në shkollat ​​që ndodhen në zonat rurale
 • Shkollave të izoluara me mungesë pajisjesh t'iu mundësohet që përmes teknologjive të përshtatshme të komunikimit të vazhdojne arsimimin sipas standardeve kombëtare
 • Trajnime për mësimdhënësit në përdorimin e TI-së si dhe mjeteve e metodave inovative për zhvillim të mësimdhënies
 • Angazhim në E-edukim i palëve vendimmarrëse në procesin arsimor

Në mënyrë qe mësimdhënësit të përgatiten për klasa në internet, ishte e nevojshme për trajnim të një numri të caktuar të mësimdhënësve përmes akademisë e-Learning dhe kështu të sigurohej që ata në mënyrë të pavarur të formojnë klasa online në shkollat e tyre. Për më tepër, janë formuar modele edukativo-teknologjike (ETM) në bashkëpunim me partnerë të jashtëm - mësimdhënës të cilët tashmë i kanë zbatuar në klasat e tyre dhe kanë një përvojë praktike dhe vlerësime nga shkollat. Qëllimi është të sigurohet komunikim reciprok ndërmjet mësimdhënësve përmes detyrave specifike për të cilat ata bashkëpunojnë: shkëmbim i përvojës, këmbimi i informacioneve në lidhje me projektet, si dhe të gjitha materialet e nevojshme.

Sistemi përbëhet nga:

 • Pajisjet dhe infrastruktura; infrastruktura e rrjetit pa tela dhe pajisjet qe përdoren për të hyrë në sistem (PC tabletë, laptop, tabelë interaktive, server, monitor, projeksion video dhe pajisje video konferencash)
 • Zgjidhja softverike përmes të cilit mësimdhënësit i mundësohet të menaxhojnë përmbajtjen në tabelën interaktive dhe të kenë aftësi për të krijuar përmbajtje mësimore si dhe për ta shpërndarë atë me mësuesit e tjerë. Zgjidhja përveç monitorimit të aktiviteteve të nxënësve në kompjuter, u mundëson mësimdhënësve të angazhojnë studentët dhe të ndjekin përparimin e tyre duke përdorur aplikacione të zgjuara. Mësimdhënësit mund të krijojnë plane mësimore interaktive dhe organizojne provime-gara në dituri duke përdorur funksionin e vlerësimit të automatik dhe monitorimit të rezultateve në mënyrë që të marrin raporte për suksesin e secilit student.
 • Pajisjet shtesë (tastierë për PC tabletë, moduli i monitorit (PC), ekrani prekës që është pjesë e tabelës interaktive, sistem për karikimin e njëkohshëm të një numri të madh të PC tabletave)
 • Softuer për menaxhimin e pajisjes celulare
 • Materialet mësimore dhe edukimi

Sistemi ofron:

 1. Për mësuesit:
  • Mbikëqyrja e aktivitetit dhe progresit të studentëve
  • Krijimi i planprogramit mësimorë interaktive me përmbajtje të përbashkët
  • Krijimi i kuizeve, testeve ose sondazheve në kohë reale dhe qasje në rezultatin e studentëve
  • Administrim efikas
  • Formim i mjedisit bashkëpunues/li>
 2. Për studentët:
  • Kreativiteti, bashkëpunimi dhe përdorimi i aftësive të të menduarit kritik
  • Qasje e lehtë në materialet mësimore, kuizet dhe prezantimet
  • Kontakti me mësuimdhënësin pa shqetësuar nxënësit e tjerë në klasë
 3. Për administratorët e TI:
  • Qasja në distancë në kompjuterët
  • Instalimi dhe administrimi i politikave të sigurisë dhe funksionalizimi i tyre
  • Mbështetje e lehtë për mësuesit

Sjellja e Pajisjes Tuaja (BYOD) është trend në rritje; përveç pajisjeve shkollore, studentët kanë mundësinë të sjellin pajisjet e tyre. Sistemi integrohet me infrastrukturën ekzistuese shkollore si edhe me pajisjet e studentëve që sjellin nga shtëpia. Pajisjet do të punojnë me njëra-tjetrën pavarësisht nga sistemi operativ ëindoës, iOS ose Android.

Lidhur me këtë projekt STORM Computers ka implementuar rrjetin në disa shkolla në të gjithë Kroacinë. Në këto shkolla të gjitha klasat dhe sallat janë mbuluar nga rrjeti pa tela për të mundësuar përdorimin e sistemit. Gjithashtu kompania merr pjesë në përcaktimin, hartimin dhe implementimin e zgjidhjes si dhe edukimin e mësimdhënësve dhe administratës së shkollës. Duke krijuar një dimension të ri të arsimit për të gjithë ne konfirmojmë objektivin tonë të rritjen e kompetencave duke investuar në dixhitalizimin e lidhjes së shkollave në një rrjet gjithëpërfshirës të bashkëpunimit të përhershëm dhe qarkullimit të informatave.

STORM klasa demo

Ne kemi mundësinë t'ju sigurojmë testimin e konceptin e klasës së zgjuar. Klasa është e vendosur në ambientet e kompanisë në Zagreb, mirëpo nëse është e nevojshme mund të organizohet një demonstrim në vende sipas kërkesës.

Zgjidhjet e Aplikacionit

Classroom Manager

Tendencat e sotme kanë rritje në përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie si dhe mundësitë për të menaxhuar si pajisjet e studentore ashtu edhe vetë përmbajtjen.

Classroom Manager u siguron mësimdhënësve më shumë efikasitet në transferimin e njohurive duke përdorur teknologjinë. Zgjidhja përmban një numër mjetesh dhe veçorish që janë zhvilluar në bashkëpunim me mësimdhënësit me qëllim të përdorimit dhe integrimit sa më të lehtë në klasa. Mësimdhënësit dhe ndihmësit e tyre mund të menaxhojnë pajisjet e studentëve dhe ta zhvillojne procesin mësimorë nga një vend p.sh. nga pajisja e tyre kontrolluese. Ai gjithashtu mund të ndihmojë studentët të përqendrohen në ligjëratë me ndihmën e karakteristikave të tilla si: kontrolli i ekranit të studentëve, kontrolli i aplikacionit, faqet e internetit si dhe funksione të tjera. Për lehtësim në të kuptuarit e përmbajtjes, mësuesit dhe studentët mund të krijojnë ditarë digjital për studentë ku përmes mjeteve të ndryshme mund të testojnë studentët në forma si: kuizi, anketat e studentëve, pyetjet dhe përgjigjet, etj.

Menaxheri i Klasës gjithashtu ofron mundësinë e përdorimit të aplikacioneve të veçanta për teknikë dhe administratorë, i cili siguron një menaxhim dhe raportim të të gjitha pajisjeve brenda shkollës. Këto aplikacione mbështesin edhe asistentët brenda klasës në mbarëvajtjen e procesit mësimorë që të kenë një pasqyrë më të detajuar mbi punën e studentëve.

Shpesh në shkolla gjenden mjedise të përziera në të cilat ka desktop, laptop dhe tablet, duke e vështirësuar përdorimin e pajisjeve në krijimin dhe mbarëvajtjen e planit mësimor. Përveç këtyre sfidave, studentët sjellin pajisjet e tyre që mund të përdoren ose të cilat dëshirojnë t'i përdorin në përcjelljen e mësimit, gjë që krijon probleme shtesë. Classroom Manager është një zgjidhje unike dhe e centralizuar për të gjitha platformat kryesore - sistemet operative (ëindoës, Android, Mac, iOS, Linux, Chrome OS dhe Kindle).

Classroom Manager është ndërtuar mbi funksionalitetet që ndihmojnë në ndërtimin dhe mbarëvajtjen e praktikave/mënyrave më të mira për transferimin e njohurive te studentët. Kjo zgjidhje është unike sepse kombinon ditarin digjital të studentit së bashku me funksionalitetet e "Q&A" për testim dhe vlerësim të shpejtë dhe efektiv.

Vlerësim: "Pyetje dhe Përgjigje"

Funksionaliteti Q&A është një mjet bashkëpunues që lejon mësuesit të theksojnë pikat kryesore gjatë ligjëratës, si dhe të vlerësojnë/notojnë nxënësit në të kuptuarit e përmbajtjes mësimore.

Zgjidhja siguron praktikën më të mirë për vlerësimin e vazhdueshëm të njohurive duke i lejuar mësimdhënësit të bëjë pyetje aktive studentëve gjatë orës në mënyrë që të testojnë të kuptuarit e mësimeve, duke përfshirë mënyrat e reja të testimit (p.sh. "mënyra e basketbollit") dhe sigurimi i shpërblimeve për individët dhe, nëse është e nevojshme për grupe studentësh.

Metodat e testimit mund të jenë si më poshtë:

 • Përgjigjja më e shpejtë:
 • Pasi të parashtrohet pyetja, mësimdhënësi përcakton kohëzgjatjen për përgjigjje. Pas skadimit të kohës, studentët që dinë përgjigjet mund të përgjigjen përmes aplikacionit në pajisjet e tyre ndërsa mësimdhënësi në pajisjen e vet përcjellë rrjedhshmërinë. Mësimdhënësi më pas zgjedh më të shpejtët dhe fillon me pytje ndaj te parit. Përgjigjja mund të vlerësohet menjëherë si e saktë ose e pasaktë. Simbas nevojës, pyetja reth saktësisë mund t'i drejtohet studentit në radhë. Pasi të keni dhënë përgjigje të saktë, studenti ose studentët mund të shpërblehen me një yll respektivisht ylli i fituar më parë mund të merret.

 • Vendosni përgjigjen:
 • Mësimdhënësi përmes sistemit vendosë përgjigjen e pyetjes që do tu parashtrohet studentëve. Pasi të bëhet pyetja, studentët në pajisjet e tyre vendosin përgjigjet. Saktësia e përgjigjes jepet në kohë reale në pajisjen e mësimdhënësit. Studenti ose studentët mund të shpërblehen me një yll respektivisht ylli i fituar më parë mund të merret.

 • Zgjedhja e rastësishme:
 • Sistemi në mënyrë të rastësishme zgjedh studentët të cilëve mësimdhënësi mund t'iu parashtrojë pyetje.

 • Puna në grupe:
 • Studentët organizohen në grupe punuese për të mundësuar punën si ekip ku do të ketë garë ekipor për çmimin - një yll. Pjestarët e ekipit mund të zgjidhen rastësisht ose studentët kanë mundësinë e zgjedhjes së ekipit. Secili student vendos përgjigjen e tij në pyetje dhe fituesi është grupi që ka më shumë përgjigjet të sakta, gjë që mund të shihet në kohë reale në pajisjen e mësimdhënësit.

 • Vlerësimi i kolegëve:
 • Studentët inkurajohen të japin mendimet e tyre në përgjigjen e kolegut të tyre. Këtë e bëjnë duke zgjedhur përgjigjen e saktë ose të pasaktë në pajisjen e tyre. Mësimdhënësi i shikon rezultatet në kohë reale.

 • Ditari Digjital:
 • Gjatë mësimit i gjithë dokumentacioni përkatës në lidhje me lëndën mund të përgaditet dhe ruhet në formatin .PDF. Kjo siguron disponueshmërinë e materialit mësimore për të gjithë studentët, si dhe për studentët që nuk janë të pranishëm në klasë.

  Ditari Digjital lejon mësimdhënësit të ruajnë aktivitetet e mëposhtme, për përdorim nga mësimdhënësit dhe studentët gjatë orës sëmësimit:

  • Detaje dhe objektiva të përmbajtjes
  • Shënimet e mësimdhënësve, si dhe shënimet e studentëve
  • Prezantime, përmbajtje mësimore, detyra dhe punime të bëra gjatë ligjëratës
  • Rezultatet e anketës
  • Fotografitë nga tabela digjitale
  • Rezultatet e provimeve
  • Faqet e internet të përdorura gjatë ligjëratave
  • Kopjet e bisedave gjatë orës në format dixhital

  Ditari Digjital thjeshton punën e mësimdhënësve duke përfshirë:

  • Ikona në shiritin e veglave "Tutor Toolbar" për pasqyrimin e statusit ne përdorim të Ditarit Digjital
  • Shtoimi i kapitujve në Ditarët Dixhitale
  • Përfshirja e listës së studentëve në ditarin Digjital
  • Indeksimi në bazë të kapitujve nga ligjerata
  • Sinkronizimi i ditarëve, nëse një student nuk arrin të marrë shënimin, e njëjta gjë mund të futet në paragrafin e saktë Ditari i Mësimdhënësit
  • Dizajnimi/Brendimi i ditarit digjital me identitetin e shkollës (logo, ...)
 • Sondazhet e studentëve:
 • Një sondazhi i thjeshtë i studentëve është metoda e shpejtë dhe e besueshme për arritjen e rezulatit rreth njohurive në lidhje me përmbajtjen e lëndës. Sondazhet mund të krijohen duke përdorur modele ekzistuese respektivisht pyetje dhe përgjigje të paracaktuara që sigurojnë ekzaminim të shpejtë dhe qasje të menjëhershme në një raport për të gjithë klasën. Sipas rezultateve është e mundur të krijohen ekipe studentësh. Rezultatet e sondazhit mund ti paraqiten të gjithë klasës.

 • Testet dhe provat e njohurive për studentëve:
 • Aplikacioni iu lejon të krijoni pyetje dhe përgjigje që mund të përfshijnë tekst, imazhe, audio dhe video. Pyetjet ruhen në një bazë të dhënash që është e mundur të ndahet. Pyetjet ose përgjigjet mund të hartohen në forma të ndryshme. Të disponueshme janë tetë forma të ndryshme; nga mundësia e zgjedhjes së një ose më shumë përgjigjeve të sakta, mundësina e përgjigjeve të shumëfishta të sakta ose të pasakta deri në pyetjeve me mundësinë e dhënies së përgjigjeve në renditjen e duhur.

  Mësimdhënësi mund të përcaktojë kufirin e kalueshmërisë në vlerësim(p.sh. mbi 75% = e shkëlqyeshme). Mësimdhënësi ka pasqyrë të plotë në pajisjen e vet rreth procesit, në kohë reale. Testet e njohurive fillojnë dhe mbarojnë në të njëjtën kohë ashtu që të gjithë studentët kanë kohë të njejtë për ta zgjidhur atë.

  Në përfundim të provimit, mësimdhënësi mund t'i tregojë secilit student rezultatin individual të testit dhe, nëse është e nevojshme, mund të shfaq përgjigjet e sakta që nxënësit të kuptojnë se ku kanë bërë gabime dhe te plotësojnë atë pjesë të mësimit.

Zgjidhjet e Aplikacionit

Shitja dhe faturimi

Pajisja e vetë-shërbimit për automatizimin e procesit të shitjes dhe faturimit

Sistemet e vetë-shërbimit të Storm Computers është zgjidhja unike në tregun e brendshëm, e cila nga njëra anë kursen kohë dhe resorse gjatë kryerjes së një procesi të thjeshtë dhe rrit produktivitetin e biznesit. Efikasiteti i lartë i pajisjeve garanton një kthim të shumëfishtë të investimeve, duke lejuar përdoruesit të përqëndrohen në aspektet e tjera të biznesit. Me mundësi të personalizohen sipas proceseve të brendshme të kompanisë (pavarësisht nga sektori ose fusha e operimit), këto pajisje pozicionohen lartë dhe ato paraqesin një nga tendencat kryesore në industrinë e shërbimeve.

Funksioni kryesor i pajisjes së vetë-shërbimit është automatizimi i procesit të shitjes dhe faturimit në dyqane. Sidoqoftë, ajo që e ndan këtë pajisje nga konkurrentët e saj është aftësia për të azhurnuar pajisjet me zgjidhje të reja funksionale sipas nevojave të klientëve. Gjithashtu, një nga karakteristikat e rëndësishme të kësaj pajisje është shpejtësia e ekzekutimit në procesin e transaksionit - koha mesatare e mbledhjes ose shitjes së shërbimeve të thjeshta (siç është një biletë) është rreth gjysmë minutë, gjë që ul ndjeshëm procedurën e zakonshme.

Kjo pajisje e vetë-shërbimit siguron gjithashtu një monitorim automatik të të gjitha aktiviteteve, që ka rëndësi të madhe për llojet e shërbimeve që përfshijnë transaksionet financiare. Pajisja gjithashtu zvogëlon nevojën për faktorin njerëzor, kursen burime dhe ndihmon për të ridrejtuar punonjësit në segmente të tjera të biznesit.

Zgjidhjet per Cloud

Cloud

Grupi STORM është një nga pionierët në teknologjitë Cloud në Kroaci. Pas viteve të përvojës në zbatimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve kompjuterike dhe infrastrukturës së disa prej kompanive kryesore, bankave dhe operatorëve të telekomit në vend, grupi ka vendosur të përcaktojë zhvillimin e teknologjisë Cloud dhe duke filluar nga viti 2013., grupi ka zhvilluar qendrën e saj të të dhënave . Kapaciteti i qendrës së të dhënave STORM është 60 kabinete komunikimi dhe bazohet në sisteme të tepërta të energjisë, sistem ftohës, furnizim me energji të pandërprerë dhe gjenerator.

Ajo që e dallon qendrën e të dhënave STORM nga ofruesit e ngjashëm të shërbimeve në teknologjinë e llogaritjes cloud është kryesisht njohuria dhe përvoja si një integrues i madh i sistemit, duke siguruar që bizneset e vogla dhe të mesme të marrin zgjidhjet me qira që deri më tani janë rezervuar ekskluzivisht për kompanitë e mëdha, pasi që lloji i shërbimeve dhe disponueshmëria kërkonin investime shumë të mëdha në pajisje dhe ekspertë. Qendra e të dhënave STORM ofron një gamë të gjerë të zgjidhjeve dhe shërbimeve Cloud, nga marrja me qira e infrastrukturës së administruar të serverit virtual, zgjidhje për rezervimin e sigurt të të dhënave, zgjidhjet e rikuperimit të katastrofave, zgjidhje desktop-as-a-service për zgjidhje hibride të Cloud, e cila konsiderohet bëhen forma më e përhapur e ofrimit të shërbimit brenda teknologjisë Cloud.

Gjithashtu, kompania grupi në gjendje të ofrojë zgjidhje softuerësh me qira, të tilla si sisteme informacioni biznesi ose zgjidhje të menaxhimit të dokumenteve. Përveç ofertës me qira të infrastrukturës STORM, kompania ofron dizajnimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e qendrave të të dhënave për kompanitë që duan të mirëmbajnë infrastrukturën e tyre. Falë përvojës së fituar gjatë ndërtimit dhe mirëmbajtjes së qendrës së të dhënave, klientët tanë janë në gjendje të marrin ekspertizë që mbulon të gjitha fazat e ndërtimit dhe prodhimit dhe me optimizim i cili siguron kursime me disponueshmëri të lartë të sistemeve të biznesit.

Cisco Energy Management Cloud Cisco Meraki Managed Cisco Umbrella Cisco WebEx Cloud
Pajisjet ndërvepruese të vetë-shërbimit

Hospital Cube

Hospital Cube - Kontrollë automatike, administrim dhe lëshimi i ilaçeve.

Qfarë është Hospital Cube

Hospital Cube është një pajisje inteligjente e kontrollimit të shpërndarjes dhe ruajtjes së ilaçeve. Është pajisje që ka kontroll mbi sasinë e ilaçeve në kohë reale përmes sinkronizimit me infrastrukturën ekzistuese dhe sistemin e informacionit. Pajisja siguron një mjedis të mbyllur hermetikisht duke siguruar mbrojtje të ilaçeve nga ndikimi i faktorëve të jashtëm, por gjithashtu siguron ruajtje të përshtatshme konform standardeve. Karakteristika kryesore është siguria e lartë, si përmes kontrollit të rrept të qasjes dhe njoftimit, si dhe shpërndarjes i cili parandalon qasjen nga personat e paautorizuar. Sistemi i mbrojtjes paraqet njoftim në kohë të sasive minimale të ilaçeve në pajisje për personat e autorizuar, si dhe njoftimin për çdo hapje të pajisjes, zhvendosje të paautorizuar apo vjedhje. Hospital Cube është sistem i përparuar në hap drejt standardizimit dhe miratimit të normativave në sektorin e shëndetësisë.

Si lindi ideja

Ideja për zhvillimin e kësaj lloj zgjidhje u krijua përmes diskutimit me sektorin e kujdesit shëndetësor dhe percjellja e zhvillimit të TIK-ut në këtë sektor. Ne kemi kuptuar që spitalet kanë një politikë të shkruar për ruajtjen e ilaçeve në përputhje me udhëzimet e prodhuesve, si dhe trajtimin, sigurinë dhe disponueshmërinë e ilaçeve në stok. Mungesa e zgjidhjeve për problemet siç janë kushtet dhe shpërndarja e pakontrolluar e ilaçeve, na frymëzoi të krijonim procesin e standardizuar të kontrollit në shpërndarjen, ruajtjen dhe disponueshmerin dhe nderlidhjen e një sistemi për njoftim dhe monitorim. Fenomeni i sistemeve të automatizuara është ne rritje ne shume industri të botës. Zbatimi i zgjidhjes së Hospital Cube do të rezultojë në një kontroll të saktë dhe efikas në shpërndarjen dhe perdorimin e ilaçeve. Do të sigurojë kursime përmes zvogëlimit të stornimit dhe konsumit, menaxhim më të mirë të informacionit dhe përfundimisht shërbim mjekësor me kualitativ për pacientët.

Problemet

 • Depozitimi i ilaçeve në kushte të papërshtatshme jo konform udhëzimeve të prodhuesit çon në ilaçe të dëmtuara ose të skaduara që rezulton në mungesë të tyre dhe kujdes jo-cilësor të pacientit
 • Qasje e paautorizuar, shpërndarje dhe manipulim i ilaçeve pa përcjelljen e stokut në kohë reale
 • Pamundësia e duhur e kontrollit dhe monitorimit
 • Sasi të mëdha të ilaçeve me afat të skaduar përbëjnë pjesën më të madhe të kostos operacionale

Përfitimet

 • Produkt kroat
 • Shpërndarja e sigurtë përmes identifikimit biometrik dhe kontrollit të qasjes
 • Siguri cilësore e magazines së mbyllur hermetikisht
 • Sinkronizimi i ERP me infrastrukturën ekzistuese të IT
 • Përcjellja në kohë reale me njoftimin në kohë reale të sasive minimale
 • Sistemi i sigurisë dhe mbrojtjes me monitorim dhe raportim 24/7
 • Sistemi i sigurisë përmes njoftimit për çdo manipulim të paautorizuar të pajisjes

Aplikacioni

 1. Spitalet / Institucionet mjekësore: Hospital Cube si pajisje e automatizuar e cila siguron kontroll dhe menaxhim të ruajtjes dhe shpërndarjes së ilaçeve
 2. Hotelieri / Turizmi: Hospital Cube si mini-farmaci vendoset në hotele dhe ambiente akomodimi, e cila ofron një vlerë të shtuar për mysafirët duke u ofruar atyre zgjidhje për blerjen e medikamenteve që lëshohen pa recetë në raste emergjente
 3. HOT-SPOT: Hospital Cube si mini-farmaci vetë-shërbyese, vendoset në vendet me qarkullim të madh për blerjen e ilaçeve OTC. Gjithashtu, mund të jetë një zgjidhje efektive për vende si ishuj dhe vende shumë larg qyteteve të mëdha me mungesë të farmacive
Pajisjet ndërvepruese të vetë-shërbimit

Platomat

Pajisjet e vetë-shërbimit - Platomat

Platomat është një pajisje vetë-shërbimi e krijuar për të automatizuar procesin e faturimit.

Karakteristikat themelore

 • Pajisja është bërë nga komponentë me besueshmëri të lartë dhe standarde industriale.
 • Të gjithë përbërësit e sistemit në tërësi sigurojnë ekzekutimin e pandërprerë dhe të sigurt të transaksioneve të klientëve.
 • Të gjitha kompnentet në sistem kontrollohen nga softueri përmes të cilit bëhet një kontroll i disponueshmërisë me bankënota.
 • Markimi/Brendimi me kërkesë të përdoruesit
 • Pagesa me para dhe/ose me kartela

Platomat ka një depo të parave të gatshme për 2000 bankënota, 800 monedha, printer për shtypjen e vërtetimit të pagesave, lexues të BAR-kodeve, pajisje për pagesë përmes kartave të kreditit si dhe pagesa pa kontakt. Qendra e pajisjes është një ekran me prekje 23 "anti-vandal.

Përfitimet

 • Ulja e kostos përmes zvogëlimit të ngarkesës së punonjësve, menaxhimit më efikas të burimeve njerëzore dhe automatizimit të detyrave operacionale.
 • Kënaqësia e klientit reflektohet në shpejtësinë e shërbimit, kohën e shkurtuar të gatishmërisë dhe disponueshmërinë 24/7/365.
 • Siguria është e garantuar falë një alarmi në këmbë, tastierës qendrore të kontrollit, një sistemi që sinkronizohet me rrjetin dhe integrimit të lehtë me sistemin lokal të TI-së.
 • Efikasiteti siguron shpejtësinë dhe lehtësinë e ekzekutimit të pagesës
 • Zbatim dhe menaxhim i thjeshtë
Pajisjet ndërvepruese të vetë-shërbimit

Pajisja e shtijeve te biletave

Pajisja e shitjes së biletave në formë vetë-shërbimit

Kjo pajisje e lehtë për t’u përdorur, e bërë nga komponentë të kualitetit të lartë dhe me standarde industriale, është krijuar për të automatizuar proceset e shitjes së biletave në vendet frekuentuese 24x7.

Karakteristikat themelore

 • Konstruksion i jashtëm metalik, anti-vandal
 • Ndërtimi është bërë nga fletë metalike e galvanizuar dhe me cilësi të lartë, e ngjyrosur me bojë antibakteriale dhe elektrostatikisht plastifikuar
 • Dizajni përshtatet sipas dëshirave dhe nevojave të përdoruesit
 • Platformë e integruar per komunikim me konsumatorët
 • Mundësia e pagesës përmes bankënotave dhe monedhave, me mundësinë e instalimit të pajisjes për pagesë me kartë kreditit ose pagesa pa kontakt

Përfitimet

 • Lehtësimi i punonjësve
 • Reduktim i kohës së pritjes
 • Rritja e cilësisë se sherbimit ndaj klientit
 • Mundësia për të ofruar marketing te targetuar
 • Markimi/Brendimi i pajisjes sipas dëshirave dhe nevojave të përdoruesve
 • Platformë shumëgjuhëshe

Procesi i blerjes së biletave

Nakon dodirivanja ekrana, korisnik dobiva kratke upute o načinu korištenja uređaja. Përmes prekjes në ekran, përdoruesi merr udhëzime të shkurtra se si të përdorë pajisjen. I gjithë procesi i blerjes së biletave është realizuar si një proces "state-event", duke arritur në:

 • Siguri e madhe gjate transaksionit
 • Aftësia shtesëe për të analizuar dhe verifikuar të dhënat për secilin transaksion individual
 • Mundësia e përpunimit te te dhenave për sjelljen e klientit gjatë pagimit në formë statistikore

Transaksionet regjistrohet veqanërisht, me kohën e fillimit dhe të mbarimit, emërtimet e bankënotave dhe monedhave që hyjnë në pajisje, si dhe atyre që dolin nga pajisja. Shtypja e një bilete bëhet me anë të shtypësit/printerit termike të instaluar në pajisje.

Pajisjet ndërvepruese të vetë-shërbimit

Digital signage

Stacion karikimit i Digital Signage

Digital Signage nënkupton ofrimin e informacionit të destinuar për një grup specifik të synuar në një lokacion specifik në një kohë specifike. Pajisja funksionon nga distanca, interaktive ose jo, mbi ekranet dixhitale duke përdorur përmbajtjen përkatëse.

Karakteristikat themelore

 • Platforma e menaxhimit të përmbajtjes së marketingut
 • Vendosja e mesazheve në lidhje me produktet ose shërbimet për një audiencë të synuar
 • Platforma e bashkë-markimit/brendimit
 • Karikim për pajisjet inteligjente (celular, tablet, laptop)
 • Mundësia e instalimit në mur ose freestanding
 • Përshtatja në zonat e brendshme ose të jashtme
 • Vendosja e pajisjes në vende qe frekuentohen shume

Aplikimi

Ideale për t’u përdorur në vende ku frekuentohen:

 • Hotele
 • Restorante
 • Klubet sportive
 • Institucionet arsimore
 • Qendrat e Shopingut
 • Institucionet shëndetësore
 • Stacionet e autobusëve / hekurudhave
Zgjidhjet për Biznes

Menaxhimi i Biznesit

Softueri për menaxhimin e biznesit - Microsoft Dynamics NAV

Sistemi i biznesit është i rëndësishëm për planifikimin dhe administrimin efikas në çdo kompani. Pavarësisht nga madhësia, sot çdo kompani ka nevojë për një sistem raportimi e menaxhimi, mbështetje në planifikim, menaxhimin financiar, kontabilitetin, sistemin e monitorimit të burimeve njerëzore dhe listën e pagave, etj.

Microsoft Dynamics NAV është lider në sistemet e menaxhimit të biznesit ERP të ndermarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha dhe është përshtatur veçanërisht me tregun dhe legjislacionin kroat.

Qëllimi ynë është t'u ofrojmë klientëve një sistem biznesi cilësor. Një sistem që do t'u mundësojë atyre të rrisin produktivitetin, të zvogëlojnë kostot, të sigurojnë komunikim më të mirë me klientët dhe integrimin e të gjitha funksioneve të ndërmarrjes në një njësi të vetme që është themeli për ish. zinxhir furnizimi me cilësi të lartë dhe tregti elektronik.

15 vitet e fundit, kompania arrin me sukses qëllimet përmes sistemit të biznesit të Microsoft Dynamics NAV dhe zhvillimin e vetë të zgjidhjeve shtesë / shtesë. Disa nga veçoritë e zgjidhjeve të Microsoft Dynamics NAV janë: fleksibiliteti, besueshmëria, shkallueshmëria, stabiliteti, lehtësia e përdorimit, lehtësia e personalizimit dhe azhurnimet.

Microsoft Dynamics NAV është një zgjidhje e integruar që ofron mbështetje për të gjitha proceset e biznesit dhe është e specializuar në vertikale të ndryshme industriale.

Segmente të Microsoft Dynamics NAV

 • Financat dhe kontabiliteti
 • Prodhim
 • Distribucion / Prokurim
 • Inteligjenca dhe raportimi i biznesit
 • Shitje dhe Marketing
 • Burimet njerëzore
 • Menaxhimi i projektit/li>
 • Menaxhimi i shërbimit
 • Integrimi i sistemit me aplikacione të tjera

Microsoft Dynamics NAV2015 - NAV2016

Versioni i Microsoft Dynamics NAV2015 solli një hap të madh teknologjik mbi versionin e mëparshëm. Karakteristika kryesore e këtij versioni është përshtatja me pajisjet me një ekran me prekje dhe aftësinë për të krijuar raporte biznesi. Me versionin Dynamics NAV 2016, janë në dispozicion: RTC, tablet, celular dhe klienti në internet. Qëllimi i këtij versioni është të sigurojë mbështetje për përdorimin e përditshëm të ndërfaqes tashmë të njohur RTC. Klienti ëEB është projektuar për të gjithë ata që përdorin sistemin e biznesit herë pas here dhe për përdoruesit që udhëtojnë shpesh, ata kanë aftësi të përdorin zgjidhje si një klient celular. Të gjitha funksionalitetet e disponueshme në klientin e plotë RTC, tani janë në dispozicion të përdoruesve në ueb, tablet ose klient të lëvizshëm. Versioni i klientit në internet NAV2016 sjell më shumë se 50 karakteristika dhe përmirësime të reja. Konsumatorët mund të ndryshojnë gjuhën e klientit, datën, rajonin ose kompaninë. Ata gjithashtu mund të përdorin motorin e kërkimit përmes të cilit mund të qasen në çdo faqe dhe të raportojnë në NAV. Ky version lejon një shumëllojshmëri të automatizimit të procesit, sistemit të njoftimeve, miratimin, krijimin e rrjedhës së punës, dërgimin e njoftimeve përmes sistemit ose përmes postës elektronike.

Sot, Microsoft Dynamics NAV përdoret nga më shumë se një milion përdorues në të gjithë botën. Suksesi i kësaj zgjidhje flet përmes figurave vijuese:

 • Më shumë se 73,000 klientë
 • Më shumë se 4,000 partnerë të çertifikuar
 • Më shumë se 2,000 zgjidhje partnerësh shtesë
 • Më shumë se 40 versione të lokalizuara
Zgjidhjet për Biznes

Open ERP/Odoo

Zgjidhja Odoo

Modernizimi në rritje dhe ritmi më i shpejtë i biznesit kërkojnë planifikim më të detajuar, por edhe më të shpejtë dhe më efektiv të biznesit. Kostoja e madhe e licencimit dhe mirëmbajtjes së zgjidhjeve të tjera të programeve kompjuterike ka çuar në krijimin e një zgjidhje të re të aplikimit bazuar në arkitekturën me burim të hapur.

Odoo u themelua në vitin 2005. nxitur nga vizioni i përmbushjes së pritjeve të klientëve duke përdorur zgjidhje me burim të hapur. Shtë sistemi i biznesit në shkallë ndërmarrjeje i krijuar për të rritur produktivitetin përmes integrimit të të dhënave. Ajo siguron lidhje dhe menaxhim mbi të gjitha proceset e biznesit të secilës kompani (shitjet, prokurimet, menaxhimi i inventarit, prodhimi, CRM ...). Padyshim që një nga avantazhet më të mëdha të Odoo është modulariteti dhe gjerësia e tij. Projekti Odoo përbëhet nga 400 partnerë nga e gjithë bota dhe mbi 1.500 individë të cilët zhvilluan një numër të madh të moduleve të cilat mbulojnë lloje të ndryshme biznesesh dhe secila prej tyre është e ndërvarur.

Pse zgjidhjet Odoo

Kosto efikase sepse Odoo nuk kërkon licenca të kushtueshme

Siguria e investimeve, minimizimi i gabimeve të mundshme në kodin e aplikimit, një numër i madh i funksioneve shtesë të disponueshme përveç standardit të mbuluar nga versioni bazë, integrimi falas me shërbime shtesë, lokalizimi, mbështetja lokale e sigurt dhe cilësore. Odoo siguron funksionalitet dhe integrim siç shpesh nuk ekziston në zgjidhje të tjera, të ngjashme. Zbatimi i zgjidhjes Odoo bazohet në një metodologji që garanton suksesin e projektit dhe përmbushjen e të gjitha pritjeve.

Disa nga segmentet kryesore

 • Menaxhimi i prokurimit
 • Menaxher Shitjesh
 • Magazinimi
 • Menaxhimi i prodhimit
 • Pagesa (Paraja)
 • Menaxhimi i udhëtimit
 • Menaxhimi i pasurisë
 • Kontabiliteti financiar
 • Zyra e regjistrit
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • CRM
 • Kontabiliteti menaxherial
 • Menaxhimi i projektit

Karakteristikat kryesore janë

 • Mbështetje e plotë; një numër i madh i funksioneve që mbulojnë të gjitha proceset e biznesit
 • Fleksibilitet efikas i moduleve ekzistuese
 • Një numër i madh i moduleve që mbulojnë një gamë të gjerë të funksionaliteteve shtesë në kompani
 • Lehtësia e zhvillimit të funksionaliteteve shtesë për nevoja specifike të përdoruesit
 • Lehtësia e menaxhimit të procesit të biznesit
 • Lehtësinë e përdorimit
 • Menaxhim fleksibël, i integruar i rrjedhës së punës
 • Transparenca e të dhënave
 • Qasje direkte përmes Internetit
 • Integrimi me një numër të madh të zgjidhjeve të hapura të arkitekturës
 • Zhvillimi i ofruar
 • Lokalizohet dhe përputhet me praktikën lokale
 • Ofruar mbështetje nga komuniteti lokal
 • Funksionaliteti shumëgjuhësh dhe multicurrency
 • ROI i shpejtë në krahasim me zgjidhjet e tjera të biznesit

Arkitekturë

Sistemi i biznesit bazohet në një arkitekturë me tre shtresa server-klient

 • Postgress serveri i bazës së të dhënave Sql
 • Serveri i aplikacionit Odoo
 • Serveri ëEB

Për kë është Odoo?

Odoo është një sistem informacioni biznesi për monitorimin dhe menaxhimin e biznesit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; për të gjitha kompanitë që duan një mjet modern, me cilësi të lartë, të besueshme dhe me kosto efektive për menaxhimin e procesit të biznesit. Sistemi operativ i disponueshëm përmes Internetit dhe arkitekturës së hapur mbështet modernizimin e shpejtë dhe të lehtë të funksionaliteteve të reja për të përmbushur kërkesat specifike të klientit me mbështetje në migrimin e shpejtë dhe të lehtë. Sipas shumë studimeve të tregut, normat e sistemit Odoo si zgjidhja më e mirë e biznesit bazuar në një arkitekturë të hapur.

Funksionalitetet e disa segmenteve

 1. MENAXHER SHITJESH
  • Menaxhimi i procesit të shitjes
   • Ofroj
   • Urdhër
   • Fiskalizimit
   • Invocie
   • Rimbursimet / Returnse
   • Miratim
   • Pagesat paraprake në shitje
   • Lista e çmimeve të ndryshme të shitjeve
   • Ulje kontraktuale
   • Kushtet fleksibël të pagesës
   • Monedhat dhe kurset e këmbimit
   • Paralajmërimet
   • iOS
  • Analiza të ndryshme të shitjeve, raportime, ...
 2. MENAXHIMI I FURNIZIMIT
  • Menaxhimi i procesit të prokurimit
   • Kërkesë
   • Urdhër
   • Llogari hyrëse
   • Rimbursimet / Kthim
   • Miratim
   • Pagesa e avansit në prokurim
   • Suppliersmimet e furnitorëve
   • Ulje kontraktuale
   • Kushtet fleksibël të pagesës
   • Monedhat dhe kurset e këmbimit
   • iOS
  • Analiza të ndryshme të prokurimit, raportim, ...
 3. Deponimit
  • Menaxhimi i depove
   • Përpunimi i pranimeve
   • Përpunimi i transportit
   • Dokumente të brendshme:
    • Nxjerrja e sendeve
    • Shpenzim
    • Pranimi i brendshëm
    • Mungesë
    • I tepërt
    • Reverse
    • Shkëmbim
   • Trafiku ndër depo
   • Lista e inventarit të mallrave
  • Numri i pakufizuar i depove
  • Konvertimi i njësisë së matjes
  • Paketat
  • Renditja automatike
  • Analiza e inventarëve, raportimi (raporti i xhiros)
  • Metodat e konsumit
 4. KONTABILITETI
  • Lokalizohet dhe përputhet me praktikën lokale
  • Përcaktimi i skemës së postimit sipas nevojave të përdoruesit
  • Monitorimi i të ardhurave dhe shpenzimeve sipas vendosjes së kostos
  • Mbështetje për të planifikuar koston për çelës
  • Mbështetje për përpunim të lehtë të detyrave / përpunimeve përsëritëse
  • Sistemi elektronik i pagesave
  • Mbyllja e sendeve automatike
  • Kurset e këmbimit valutor
  • Llogaritja automatike dhe postimi i fitimeve të realizuara të këmbimit valutor
  • Prodhimi automatik i të gjitha formave të taksave
  • Mbështetje për formularin JOPPD
  • Prodhimi automatik i të gjitha pasqyrave financiare statutore (PS-BIL, fluksi i parave, ...)
  • Një larmi e analizave dhe rishikimeve të avancuara
  • Një numër raportesh operative
 5. CRM (Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin)
  • Zgjidhje moderne për monitorimin e marrëdhënieve me klientët
  • Menaxhim i lehtë i proceseve të shitjeve përmes një sistemi të monitorimit të të gjitha formave të komunikimit me klientët
  • Monitorimi i kontakteve përmes uebit, broshurave dhe burimeve të tjera
  • Mbledhja e të dhënave të klientit (adresa, posta elektronike, cilësimet, etj.) Për drejtorinë e biznesit online
  • Ndihmë për një organizim më të mirë të shitjeve
  • Konsolidimi i të gjitha dokumenteve të një klienti ose mundësi të veçantë
  • Monitorimi i "zinxhirit të shitjeve" - raportet mujore - parashikimet e shitjeve në nivel grupi ose individi
  • Monitorimi i performancës në një nivel individual
 6. BURIMET NJERZORE
 7. Ky segment mbulon një sërë nevojash:

  • Menaxhimi i punësimit
  • Burimet njerëzore
  • Monitorimi i orarit të punës
  • Menaxhimi i kontratës
  • Regjistrat e pranisë së punës
  • Procesverbali i pushimeve dhe pushimeve

Detajet mund të gjenden në faqen zyrtare të Odoo: www.odoo.com.

Zgjidhjet për Biznes

Dokumentacioni

Menaxhimi i Dokumentëve

Në sistemet moderne të biznesit, si vlera më e rëndësishme në biznes, të dhënat kritike të prodhimit dhe disponueshmëria e tyre është një faktor vendimtar në suksesin e secilit sistem biznesi. Në këtë kuptim, çështja e rritjes së vëllimit dhe kompleksitetit të të dhënave të tilla po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme.

Menaxhimi i përmbajtjes (Enterprise Content Management - ECM) po bëhet një nga proceset kryesore të biznesit. Menaxhimi i përmbajtjes përbëhet nga disa procese të ndryshme në të cilat sistemi i veçantë i biznesit, një ose më shumë zgjidhje për secilin proces mund të zbatohen:

 • Menaxhimi i Dokumentit
 • Menaxhimi i përmbajtjes në internet
 • Menaxhimi dixhital i aseteve
 • Indeksi i Pajtueshmërisë
 • Bashkëpunimi i përmbajtjes
 • Imazhe dokumentash
 • Zbulimi elektronik
 • Menaxhimi i Raportit
 • Arkivimi i mesazheve

Menaxhimi i dokumentëve është një proces thelbësor në menaxhimin e përmbajtjes. Zbatimi i zgjidhjeve IT për menaxhimin e dokumenteve siguron kënaqësinë e kërkesave të përgjithshme: zvogëlimin e rrezikut të menaxhimit të dokumentit, thjeshtimin e administrimit, sigurinë më të madhe dhe menaxhimin e përdoruesit duke siguruar një qasje të unifikuar në një depo të përbashkët të dokumenteve, duke siguruar një mjedis të unifikuar të menaxhimit të përmbajtjes duke përdorur standardet e duhura siç është Shërbimi i Ndërveprimit të Menaxhimit të Përmbajtjes - CMIS. Përmirësimi i procesit të gjetjes së dokumenteve duke zbatuar një proces të automatizuar të të dhënave meta, klasifikimin automatik të të dhënave me zgjerimin e aftësive të kërkimit, kontrollin e përparuar të hyrjes në depon e dokumenteve me anë të sistemit të vërtetimit, autorizimin dhe rishikimin e qasjes, zbatimin e zgjidhjeve të sigurta të aplikimit me mundësia e zgjerimit sipas kërkesave të përdoruesit dhe aftësia për të ripërdorur të dhënat nga dokumentet në nivelin e grimcuar.

Me zbatimin e zgjidhjeve të menaxhimit të dokumenteve, ju mund të arrini më shumë përfitime dhe përmirësime në punën dhe organizimin e secilit sistem biznesi:

 • Zvogëloni nevojën për hapësirë magazinimi për ruajtjen e dokumentacionit në formë letre
 • Zvogëloni kohën e nevojshme për të kërkuar dokumente ndërsa zvogëloni rrezikun e mospërputhjes së dokumenteve me standardet ose legjislacionin
 • Krijoni parakushtet për ndarjen e dokumenteve dhe sistemin e bashkëpunimit brenda biznesit ose më gjerë, në varësi të nevojave dhe kërkesave të një procesi të vetëm biznesi
 • Krijoni dhe përdorni një depo qendrore të dokumenteve të dhëna për të rritur efikasitetin e sistemeve të biznesit dhe për të krijuar kushtet themelore për zgjidhje efektive të integrimit të ofrimit të shërbimeve
 • Menaxhimi i dokumentit me një zgjidhje për menaxhimin e përmbajtjes në internet si një pjesë e rëndësishme e proceseve të biznesit dhe prezantimi dhe implementimi i çdo forme të biznesit elektronik
 • Përdorni mundësinë në përdorimin e të dhënave nga një depo qendrore me platforma të ndryshme komunikimi
 • Siguroni një shkallë të lartë të disponueshmërisë së të dhënave gjatë gjithë ciklit të jetës

Zgjidhjet dhe sistemet e menaxhimit të dokumenteve

Grupi Storm u ofron klientëve të saj zgjidhjen optimale për menaxhimin e dokumenteve, e cila mund të zbatohet si një projekt i pavarur ose si pjesë e një projekti më të madh ose përmirësimit të sistemeve IT. Zbatimi i projektit të sistemit të menaxhimit të dokumenteve zakonisht përbëhet nga disa faza përmes të cilave kompania zbaton zgjidhje të përshtatshme harduerike dhe softuerike:

 • Analiza e gjendjes aktuale të sistemit të menaxhimit të dokumenteve
 • Analizë kritike e llojeve të aplikacioneve dhe sasisë dhe llojeve të dokumenteve
 • Analiza e procesit të kërkesave të biznesit në drejtim të ruajtjes dhe përdorimit të dokumenteve
 • Përcaktimi i vendimeve të dizajnit dhe komponentëve të pajisjeve dhe programeve
 • Instalimi, konfigurimi dhe testimi fillestar i sistemit
 • Trajnimi i punonjësve, monitorimi i sistemit në fazën fillestare të përdorimit dhe optimizimi
 • Mirëmbajtja e sistemit në nivelin e kërkuar të mirëmbajtjes
Zgjidhjet për Biznes

Arkiva dhe Ruajtja e një kopjeje rezervë (Backup)

Një nga rreziqet më të mëdha potenciale për çdo sistem është mundësia e humbjes së të dhënave. Për të eleminuar këtë problem në të njëjtën kohë, kompania ofron zgjidhje që mundësojnë disponueshmëri të vazhdueshme të të dhënave dhe ofrojnë performancë të lartë në mjedise kërkuese të punës.

Ruajtja e sigurt e të dhënave (rezervë) është pjesë e sistemit IT që siguron transferimin automatik të të dhënave në mjetet e ruajtjes rezervë me qëllim kthimin e tyre. Mjedise moderne të TI-së për këto zgjidhje kryejnë sfida të shumta si rritja e shpejtë e vëllimit të të dhënave, mundësia e integrimit në sisteme komplekse për monitorimin dhe menaxhimin dhe unikaliteti i zgjidhjeve për të gjitha sistemet e TI-së. Në përgjigje të sfidave, Grupi STORM ofron një integrim optimal të zgjidhjeve harduerike dhe softuerike, të cilat mund të implementohen si një projekt i pavarur ose si pjesë e një projekti më të madh.

Zgjidhjet e propozuara sigurojnë:

 • Proces më i shpejtë i ruajtjes dhe rikuperimit dhe mbrojtje e vazhdueshme e të dhënave
 • Reduktimi i kohës për rezervimin
 • Reduktimi i rrezikut të biznesit dhe rikuperimi i shpejtë dhe i sigurt i të dhënave
 • Rritni potencialin për kontroll dhe menaxhoni në mënyrë efektive të dhënat e ruajtura në procesin e ruajtjes së tyre në storagmedia të të dhënave
 • Rritja e efektivitetit të sistemeve IT
 • Ulni sasinë e kërkuar të ruajtjes së të dhënave
 • Ulja e kostove totale të IT

Zbatimi i zgjidhjeve të duhura harduerike dhe softuerike për rezervimin e të dhënave përbëhet nga disa faza:

 • Analiza e situatës aktuale
 • Analiza e llojeve të aplikacioneve kritike dhe sasive të prodhimit të të dhënave
 • Kërkesat e analizës në lidhje me ruajtjen dhe rikuperimin e politikave
 • Dizajnimi i zgjidhjes dhe përcaktimi i komponentëve të harduerit dhe softuerit
 • Instalimi, konfigurimi dhe testimi fillestar
 • Trajnimi i punonjësve, monitorimi i sistemit në fazën fillestare të përdorimit dhe optimizimi i sistemit
 • Mirëmbajtja e sistemit

Sistemet e ruajtjes së të dhënave po bëhen pjesë e domosdoshme dhe integrale e çdo sistemi IT. Grupi STORM, pra, u ofrojnë klientëve të tyre zgjidhje që ofrojnë qasje të vazhdueshme dhe disponueshmëri të të dhënave dhe ofrojnë performancë të lartë në mjedise kërkuese të punës.

Zgjidhjet për Biznes

Monitorimi dhe menaxhimi

Me zgjerimin e teknologjisë dhe aplikacioneve, shumë organizata biznesi përballen me problemin e rritjes së numrit të sistemeve në rrjetet e korporatave, të cilat çojnë në vështirësi në qasjen në shërbime dhe komunikime. Paralelisht me këto vështirësi, ka rritje të nevojës për të investuar burime shtesë financiare, rritje të kohës së kaluar në mbikëqyrjen dhe menaxhimin e rrjetit dhe mbingarkesë të administratorëve të rrjetit.

Me qëllim të përshpejtimit të procesit të zgjerimit të rrjetit dhe heqjes së njëkohshme të vështirësive në punë, Grupi Storm ofron një sistem për monitorimin dhe menaxhimin në distancë të infrastrukturës IT nga një vend i vetëm, qendror - Sistemi i Menaxhimit të Rrjetit (NMS). NMS është një grup mjetesh për të mbledhur, konsoliduar dhe ruajtur informacione nga rrjeti të cilat i shfaqen përdoruesit në kohë reale.

Me një sistem të tillë monitorimi proaktiv, është më e lehtë për të zbuluar në kohë reale çdo problem në sistem dhe për të dhënë përgjigje sa më shpejt të jetë e mundur. Në rast të dështimit të sistemit ose dështimit në disa nga përbërësit e tij, është e mundur dhe e rëndësishme të përgjigjeni në kohë. Informacioni i ruajtur mundëson raportimin në lidhje me cilësinë e rrjetit dhe shërben si një llogaritje hyrëse gjatë planifikimit të infrastrukturës së IT ose marrëveshjeve SLA.

Zgjidhjet që ofrohen nga Grupi STORM bazohen në integrimin e portofolit HP BTO dhe sistemit Solarwinds Orion. Gjithashtu, përkundër mekanizmave të vetë-monitorimit, kompania ofron mbështetjen teknike për klientët mbi parimin e 24x7, përmes internetit, postës elektronike ose telefonit.

Zgjidhjet për Biznes

Dokumentet dhe Faksi

Zgjidhje për dokumente elektronike dhe zgjidhje faksi

Teknologjia moderne ndikon shumë në mënyrën e komunikimit të biznesit me dominimin e postës elektronike dhe biznesit on-line. Sidoqoftë, popullariteti në rritje i mjeteve të komunikimit nuk ka zëvendësuar përdorimin e faksit, i cili është ende një zgjidhje e pazëvendësueshme për situatat që kërkojnë një shkallë më të lartë të sigurisë së dokumenteve ose informacioneve të dërguara.

Nga ana tjetër, për llojet e njohura të makinave të faksit është e vështirë të përballosh rritjen gjithnjë e më të shpejtë të biznesit, në të cilën transmetimi klasik "manual" (i cili përfshin një proces të gjatë të dorëzimit), shtypja e një dokumenti në një printer është bërë e tepërt.

Në mënyrë që të bëjë komunikimin e biznesit pa probleme dhe me kosto minimale, Grupi Storm u ofron përdoruesve zgjidhjet më të përparuara për shpërndarjen e dokumenteve elektronike, si zgjidhjet e faksit në Internet. Këto zgjidhje ju lejojnë të dërgoni dhe merrni dokumente duke përdorur teknologjinë e internetit në një mënyrë efikase, të thjeshtë dhe me kosto të ulët. Integrimi me programin ekzistues të postës elektronike të biznesit në mënyrën që duhet për të dërguar një faks direkt përmes sistemit të postës elektronike dhe gjithashtu, zvogëlimi i gabimeve të mundshme në punë dhe kursimi i kohës janë vetëm disa nga përfitimet shtesë të shpërndarjes së dokumenteve përmes Internet.

Zgjidhjet e Sigurisë

Privatësia dhe Siguria

Në epokën moderne, rrjetet e informacionit dhe komunikimit janë të ekspozuara ndaj sfidave në rritje për sa i përket sigurisë dhe sigurisë së informacionit dhe të dhënave nga lloje të ndryshme të kërcënimeve logjike nga hakerat, spiunazhi industrial i synuar dhe kërcënimet e brendshme, duke përfshirë punonjësit që me veprime të pavullnetshme ose të qëllimshme çojnë në vjedhje ose shkatërrimin e informacionit ose qasjen në informacionin konfidencial.

Kjo nga njëra anë, kërkon krijimin e sistemeve të ruajtjes (arkivimit) të besueshëm dhe me performancë të lartë të informacionit dhe rikuperimin e tij nga media e arkivuar në një mënyrë të shpejtë dhe të besueshme. Kështu që ky lloj sistemi mund të lejojë ruajtjen e kapitalit intelektual të mishëruar në biznesin dhe informacionin teknik të kompanisë. Nga ana tjetër, siguria e sistemeve TIK nuk duhet të përbëjë pengesë për produktivitetin, por duhet të përshpejtojë proceset e biznesit dhe disponueshmërinë e të dhënave.

Rrjeti Vetë Mbrojtës i Cisco ("Auto Defense Network") është një sistem i unifikuar i kujdesit të rrjetit i cili mbulon të gjitha aspektet e sigurisë së mjediseve të rrjetit; siç janë pajisjet e rrjetit, serverat dhe aplikacionet. Kjo qasje ndaj zgjidhjeve të sigurisë është themeli për një mjedis rrjeti që mund të mbrohet "automatikisht" kundër sulmeve dhe kërcënimeve të sigurisë dhe përfshin segmente kryesore si kontrolli i hyrjes në rrjet, vërtetimi i klientëve, VPN, zbulimi dhe parandalimi i ndërhyrjeve dhe filtrimi i internetit.

Ky koncept bazohet në teknologji të sofistikuar të kombinuar me teknologji dhe sisteme të përparuara që koordinohen me qëllimin kryesor për të ruajtur funksionimin e të gjithë sistemit ose për të ndërmarrë veprime nëse kjo funksionalitet komprometohet. Realizimi i këtij kujdesi të avancuar bazohet në firewall të specializuara hardware, të cilat përveç vetëm funksioneve të firewall-it integrohen në një objekt të vetë-një menaxhim të tuneleve VPN, të mbrojtura nga metodat e përparuara kriptografike.

Për më tepër, muret e zjarrit ose arkitektura e saj modulare, sigurojnë fleksibilitet në zbatimin e funksionalitetit shtesë (parandalimi i ndërhyrjes së paautorizuar, filtrimi i postës elektronike dhe trafikut në internet ...) ku funksionet përkatëse merren nga module të specializuara. Këto karakteristika gjenden gjithashtu në pajisje të specializuara si platformat IPS / IDS ose gjenerata moderne e rrugëzuesve të shërbimeve të integruara (familja ISR G2).

Sistemet e mbrojtjes sigurojnë:

 • Mirëmbajtja efektive e integritetit dhe konfidencialitetit të informacionit të ndjeshëm
 • Besueshmëria e rrjetit
 • Rritja e disponueshmërisë
 • Kontrollit të shpenzimeve

Grupi STORM është një partner i Cisco i specializuar në zbatimin e përparuar të teknologjive të sigurisë dhe me përvojën aktuale të implementimit (Cisco Advanced Security).

Zgjidhjet e Sigurisë

Kontrolli i Hyrjes

Kontrolli i Qasjes në Rrjet (Netëork Admission Control - NAC) është sistemi i kontrollit të cilësimeve të sigurisë për klientët që kanë qasje në sistemet e komunikimit të informacionit - kompani.

Kontrollon NAC nëse klienti i plotëson kërkesat e paracaktuara të sigurisë para se të marrë miratimin për qasje në rrjet, pavarësisht nëse është një përdorues i brendshëm ose një klient.

Zgjidhjet e Sigurisë

Autentifikimi

Zbatimi efektiv i politikës së sigurisë përfshin kufizimin e hyrjes në rrjet për përdoruesit me të drejtën e qasjes. Autentifikimi i klientit mund të zbatohet duke përdorur një fjalëkalim statik, domain dhe shenja.

Fjalëkalimi statik dhe emri i përdoruesit është metoda më e thjeshtë e identifikimit të përdoruesve dhe paraqet nivelin më të ulët të mbrojtjes.

Autentifikimi nëpër fusha duke përdorur emrat e përdoruesve të domain-it dhe fjalëkalimet, përfaqësojnë nivelin më të lartë të mbrojtjes dhe ai është i kufizuar në klientin e domain.

Një nga mënyrat më të mira për të kontrolluar hyrjen në rrjet është përmes shenjës, ku secila qasje në rrjet gjeneron një fjalëkalim të ri dhe mundëson nivelin më të lartë të mbrojtjes.

Zgjidhjet e Sigurisë

Firewall dhe VPN

Dy apo tre dekadat e fundit firewall-et kanë kaluar nëpër rrugën evolucionare nga filtrat e thjeshtë të paketave (të cilat në të vërtetë janë një listë e lëvizjeve të kontrolluara nga adresa IP ose lloji i aplikacionit) te algoritmet shumë të sofistikuara të kohëve të fundit që njohin kontekstin e aplikacioneve të veçanta që janë të afta të "konkludoni" nëse ka ndonjë tregti të paligjshme që përfaqëson një përpjekje për të shfrytëzuar dobësitë në protokollin e komunikimit.

Për shumë vite ekziston një nevojë e përcaktuar qartë nga ndërmarrjet dhe individët që prania e saj në infrastrukturën e rrjetit global të komunikimit duhet të sigurohet nga trafiku i dëmshëm.

Firewall

Performanca specifike e firewall mund të jetë vetëm aplikimi, një zgjidhje softuerike që mund të instalohet praktikisht në çdo platformë serveri ose në një zgjidhje të specializuar harduerike. Këto pajisje janë të optimizuara, shpesh me një pjesë të konsiderueshme të operacioneve që kryhen në çipa (pajisje të përshpejtuara) të cilat zakonisht janë me performancë superiore, por zgjidhje më të shtrenjta.

Tendenca e zhvillimit teknologjik ka bërë që sot çdo firewall i respektuar të ketë integruar funksionalitetin e një VPN ose funksionaliteti që lejon të njëjtën pajisje të përfundojë edhe tunelet VPN (kryesisht IPSEC). Rrjeti Virtual Privat (VPN) siguron qasje të sigurt në të dhënat e kompanisë nga vendet e largëta, duke përdorur infrastrukturën publike; Interneti. Përdoruesit e VPN mund të lidhen me një bazë të të dhënave qendrore, të ndajnë informacionin dhe të komunikojnë me të tjerët, sikur të jenë të vendosur brenda një rrjeti lokal.

Zgjidhjet VPN

Zgjidhjet VPN përdoren më shpesh për t'u lidhur me një degë të një kompanie ose për t'u mundësuar punëtorëve në terren të kenë qasje në të dhëna brenda ndërmarrjes. Zgjidhja nuk është e kufizuar vetëm në muret e zjarrit, është e zbatueshme për platformën e rutimit, gjithashtu. Kjo do të thotë që përdoruesi zgjedh një sërë funksionalitetesh në router dhe gjithashtu mund të përfshijë funksionalitetin VPN (në këtë kuptim dhe funksionalitetin e firewall). Për më tepër, firewall dhe funksionaliteti VPN mund të implementohen në platformat e serverit, pra, platforma jo të specializuara.

Grupi STORM kanë përvojë shumëvjeçare në zbatimin e firewalls dhe VPN në platformat Cisco por edhe në platformat e serverëve ku segmenti i tregut përfshin mjediset më të kërkuara të prodhimit dhe ofruesit e shërbimeve të Internetit (ISP).

Zgjidhjet e Sigurisë

Intrusion Prevention

Parandalimi i ndërhyrjeve ilegale

Zgjidhje për zbulimin dhe parandalimin e ndërhyrjeve ilegaleLufta jo e ndershme në konkurrencën industriale, por edhe një gamë në rritje e teknologjive dhe protokolleve kanë çuar në rritje të shpejtë të zhvillimit industrial në prodhimin e zgjidhjeve të ndryshme me qëllim të keq në mënyrë që të kompromentojnë subjektet e informacionit, me qëllim të vjedhjes së identitetit, shërbimit Firewall (Mohimi i Shërbimit), duke mundësuar hyrjen e paautorizuar (kuajt Trojan, aplikacionet e prapme) ose fshirjen dhe / ose ndryshimin e informacionit dhe të dhënave (viruse, krimba, ...).

Të gjitha këto janë shembuj të kërcënimeve që mund të ndikojnë seriozisht dhe negativisht në funksionimin e reputacionit të kompanisë, nëse ato nuk kontrollohen dhe menaxhohen në mënyrë adekuate. Në këtë kuptim, një gamë e tërë e produkteve IDS / IPS (sistemi i zbulimit të ndërhyrjeve ilegale / parandalimit të ndërhyrjeve ilegale) janë zhvilluar me qëllim zbulimin dhe parandalimin e operacioneve të tilla të paautorizuara.

Këto sisteme ekzistojnë si një platformë e pavarur harduerike e specializuar por ato mund të integrohen në module që instalohen lehtësisht në arkitekturën modulare të ruterëve dhe firewall-eve moderne.

Këto sisteme funksionojnë në kohë reale dhe janë në gjendje të analizojnë kërcënimet e brendshme dhe të jashtme për sistemet e informacionit. Përveç azhurnimit të rregullt të disa sulmeve specifike, këto sisteme kanë algoritme me kapacitet që në protokollet e analizës së sjelljes të mund të identifikojnë një model të caktuar të trafikut si të dëmshëm, madje edhe në këto skenarë, ata janë në gjendje të fillojnë hapa të caktuar në drejtim të bllokimit ky trafik pa ndërhyrjen e përdoruesit.

Platforma shumë e sofistikuar e Cisco IPS / IDS janë baza mbi të cilat Grupi STORM u mundëson klientëve të saj kontroll dhe menaxhim të duhur të kërcënimeve të tilla. Përvoja vjet pasqyrohet në specializimin e Cisco në fushën e teknologjisë së sigurisë (Advanced Security) me përvojë të dëshmuar në një segment të kërkuar të tregut, siç janë ofruesit e shërbimeve të Internetit dhe segmenti i ndërmarrjes.

Zgjidhjet e Sigurisë

Antivirus

Posta elektronike është bërë forma mbizotëruese e komunikimeve të përditshme të biznesit. Për shkak të kërkesave në rritje për qasje efikase në të dhëna dhe rritje të numrit të mesazheve të pranuara dhe të dërguara, kërcënimet e sigurisë janë rritur, të tilla si lloje të ndryshme të viruseve, mashtrime, vjedhje të pronave intelektuale, email të padëshiruar (spam).

Për shumicën e përdoruesve sasia e postës elektronike të paligjshme arrin në 90% të postës, gjë që kërkon përmirësim të vazhdueshëm të zgjidhjeve të sigurisë dhe zgjerimin e portofolit të sigurisë të postës elektronike.

Cisco Ironport Email Security

Pajisjet e sigurisë së postës elektronike IronPort janë zgjidhje shumë të shkallëzueshme për mbrojtje nga kërcënimet e sigurisë, duke siguruar aplikime për të filtruar postën dhe viruset e padëshiruar, për të analizuar përmbajtjen e postës elektronike dhe zbatimin e politikave të sigurisë. Falë modularitetit të tij, zgjidhjet e Sigurisë Elektronike të Cisco IronPort mund të përshtaten plotësisht për secilin përdorues.

ESET Smart Security

ESET Smart Security është një zgjidhje që siguron sistem mbrojtës proaktiv ndaj aplikacioneve me qëllim të keq. Karakteristikat kryesore të sistemit janë:

 • Menaxhimi i centralizuar i stacioneve të punës dhe serverave NOD32, duke rritur efikasitetin e mbrojtjes antivirus dhe ulur kostot e mbrojtjes së sigurisë
 • Zbulimi i shpejtë i infiltrimit të virusit dhe heqja e kërcënimeve me qëllim të keq, falë mjeteve të përparuara për monitorim dhe raportim
 • Instalimi në distancë i sistemeve antivirus të klientit NOD32 mundëson mbrojtje të shpejtë antivirus
 • Gjenerimi i raportit ofron një përmbledhje të veprimtarisë antivirale sistemike

Microsoft Forefront Threat Management Gateëay (TMG)

Microsoft Forefront Threat Management Gateëay lejon përdorimin e sigurt dhe produktiv të Internetit, pavarësisht kërcënimeve me qëllim të keq. Kjo zgjidhje siguron azhurnime të vazhdueshme të të gjitha niveleve të kujdesit, të cilat janë të integruara në një ndërfaqe gjithëpërfshirëse për administrim të lehtë.

Karakteristikat kryesore të sistemit janë:

 • Filtrimi i shumëfishtë i URL-së
 • Inspektimet e antimalëare
 • Parandalimi i hyrjes së paautorizuar në një rrjet
 • Fireëall në aplikacionin dhe shtresën e rrjetit
 • Inspektimi HTTP / HTTPS
 • Raportim gjithëpërfshirës
Zgjidhjet e Sigurisë

Filtrimi i Ueb-it

Evolucioni në shpërndarjen e informacionit përmes mënyrës elektronike, regjistroi rritje eksponenciale në vitet e fundit. Përmbajtja e uebit nga hapi i tyre evolucionar i Web 2.0, ofron një paradigmë të re të shkëmbimit të informacionit, si dhe rreziqe të reja teknike dhe të biznesit.

Nuk është e lehtë thjesht të klasifikosh trafikun në internet, qoftë i ligjshëm apo jo, pa ndihmën e algoritmeve dhe pajisjeve të specializuara të afta për të analizuar kontekstin e trafikut dhe "kuptuar" protokollin e aplikimit. Në këtë kuptim, prodhuesit e pajisjeve dhe aplikacioneve për kontrollin e protokolleve më të njohura të Internetit, po përballen me një detyrë të vështirë - të sigurojnë komunikim pa cenuar performancën e palëve të komunikimit.

Pavarësisht nëse jeni duke përdorur aplikacione ose zgjidhje softuerike siç duhet në serverat e qëllimit të përgjithshëm ose module ose platformë harduerike shumë të specializuar (qëllimi i vetëm i të cilit është kontrolli i këtij protokolli), ai është një sistem kompleks, efektiviteti i të cilit varet shumë nga aftësitë e stafit që vendosni dhe mirëmbani ato.

Çdo sistem i tillë është po aq i mirë sa një i mirë është një inxhinier profesionist i cili mbikëqyr dhe administron ato.

Skriptet java të dëmshme, tejmbushja e tamponëve në serverat e internetit të identifikuar në sisteme të ndryshme operative, manipulimi i fjalëkalimeve dhe cookies të ruajtura (vjedhja e identitetit), qasja në përmbajtje pornografike ose përmbajtje që nxisin urrejtjen dhe intolerancën, faqet të cilat përpiqen të marrin informacione për ju nga tuaj shfletuesi pa autorizim, skedarët e llojeve të kontrollit që hiqen nga faqet individuale, rrjetet sociale dhe operacionet që lejohen brenda tyre, janë shembuj të kërcënimeve që kanë produktet moderne dhe kanë nevojë për të identifikuar dhe kufizuar ose eleminuar destruktivitetin e tyre.

Një nga opsionet konkurruese për adresimin e këtyre kërcënimeve janë sigurisht modulet e specializuara të shërbimit nga familja e mbrojtjes Cisco. Në këtë mënyrë, përveç firewall-it të "qëllimit të përgjithshëm", përdoruesit mund të përdorin modulin skolovski të specializuar për analizimin dhe parandalimin e trafikut të padëshiruar në internet me një gamë të gjerë opsionesh që lejojnë atë përdorues të veçantë, ose një grup përdoruesish, ku dhe si të regjistrojnë transaksione të dyshimta dhe për të dërguar alarme dhe për të tërhequr vëmendjen për rreziqet.

Përveç kësaj, Grupi Storm ka përvojë në zgjidhje softuerike me burim të hapur që kryejnë këto detyra në platformat e serverit (jo të specializuara). Zgjidhje të tilla, pavarësisht nga lloji i zbatimit, ofrojnë kontroll të centralizuar mbi përmbajtjen dhe transaksionet brenda trafikut në internet dhe raportojnë mbi detajet e këtyre transaksioneve, duke u dhënë kompanive qasje në profilin e trafikut dhe përdoruesve që mund të jenë një faktor rreziku, duke sugjeruar masa për të zvogëlojnë rreziqet që rriten nga ato.

Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Server

Përzgjedhja e serverit të duhur siguron një operacion të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe disponueshmëri në kohë të të dhënave. Për shkak të nevojës në rritje për disponueshmëri maksimale, teknologjia e serverëve po përmirësohet çdo ditë.

Ekzistojnë tre performanca themelore të serverit:

 • Serverat e kombinuar (toëer) janë zgjidhje për të gjitha bizneset, pavarësisht nga numri i të punësuarve dhe madhësia. Performanca e tij mund të përshtatet lehtësisht me nevojat tuaja në rritje të biznesit dhe falë fleksibilitetit ato mund të zgjerohen duke rritur kapacitetin e diskut të brendshëm. Edhe pse ato janë të vendosura kryesisht në një version të shkëputur, për shkak të zgjatjes së tij mund të përshtatet për instalim në kabinete 19 ".
 • Serverat për instalim në dollapët 19 "(racks) janë idealë për përdorim në qendrën e të dhënave, grupe dhe zgjidhje me shumë servera. Ky lloj serveri siguron efikasitet dhe menaxhueshmëri të lartë. Paraprakisht destinuar për kompani të mesme dhe të mëdha, sepse një zgjedhje nga e vetme -procesori deri tek tetë-procesorët zgjidhje serveresh shumë-thelbësorë mund të plotësojnë kërkesat më të larta të bizneseve moderne
 • Blade (blade) Servers janë zgjidhjet më të përparuara teknologjike. Për shkak se shfrytëzimi maksimal i fuqisë përpunuese, një shkallë e lartë e tepricës, menaxhueshmërisë dhe kontrollit dhe kursimit në hapësirë dhe energji, blade servers mund të përshtaten në mënyrë efektive me sistemet më të kërkuara të TI. Sot, blade servers janë një pjesë integrale e sistemeve të informacionit dhe komunikimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe arkitekturës së madhe të të dhënave të korporatave

Me zgjedhjen e serverit të duhur, ai mund të përmirësojë ndjeshëm operacionet dhe të sigurojë kthimin e shpejtë të investimeve

Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Ruajtja e të Dhënave (Storage)

Sot sistemet e ruajtjes së të dhënave zënë një vend të rëndësishëm në infrastrukturën TIK të secilës kompani. Për shkak të zhvillimit të biznesit dhe përmirësimit të komunikimeve të brendshme dhe të jashtme, sasitë në rritje të të dhënave duhet të ruhen në mënyrë të sigurt dhe të gatshme për përdoruesit e sistemit.

Zgjidhjet e Grupit STORM për ruajtjen e të dhënave janë efikase dhe të shkallëzuara, gjë që e bën më të lehtë konsolidimin e të dhënave dhe optimizimin e shërbimit të skedarit

Karakteristikat kryesore të kësaj zgjidhjeje janë:

 • Disponueshmëria e vazhdueshme dhe disponueshmëria e të dhënave
 • Performancë madhështore në ambientin më të kërkuar të punës
 • Zgjerim i lehtë për rritjen e të dhënave në të ardhmen
 • Përdorni teknologji standarde
 • Integrim më efikas në sistemet ekzistuese dhe ato të reja

Zgjidhjet e magazinimit - Sistemet e diskut

Becameshtë bërë e nevojshme të zbatohet sistemi i drejtimit të diskut të përdoruesit, i cili në infrastrukturën e tyre të TI-së po përdor serverat Rack ose Blade. Sistemet e diskut janë të lehta për tu menaxhuar dhe kontrolluar, dhe përfaqësojnë një zgjidhje të besueshme me një larmi opsionesh të lidhjeve me serverat.

Zgjidhjet e magazinimit - Sistemi i trajtimit

Gabimet njerëzore, luhatjet e energjisë elektrike, viruset kompjuterikë dhe dështimet teknike mund të shkaktojnë humbje të pjesshme ose të plotë të të dhënave, të cilat janë të një rëndësie thelbësore për kompaninë. Prandaj, cilësia e duhur dhe e lartë në arkivimin e të dhënave në shirit (rezervë) është një proces i rëndësishëm që kompanitë duhet të integrojnë në sistemet e TI-së. Pajisjet për ruajtjen e të dhënave për ndërtimin e saj u përshtatën për çdo mjedis biznesi, pavarësisht nga madhësia e kompanisë ose numri i të punësuarve.

Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Qendrat e të dhënave

Qendrat e të dhënave janë qendra e infrastrukturës IT për secilën kompani.

Arkitektura e qendrave të të dhënave përfshijnë:

 • Infrastruktura e rrjetit
 • Servers
 • Magazinimi i sistemit
 • Aplikimet e sistemit
 • Sistemi i monitorimit dhe menaxhimit

Në mjedise të mëdha të korporatave, për shkak të kërkesave në rritje për një fluks të rritur të informacionit të biznesit, qendrat e të dhënave bazohen kryesisht në virtualizim. Pika kryesore e teknologjive të qendrës së të dhënave për virtualizimin e sotëm qëndron në zbatimin e teknologjisë "cloud computing" (cloud computing) që konverton të gjithë elementët fizikë në burime virtuale.

Duke përdorur teknologjinë e informatikës cloud, qendrat e virtualizuara të të dhënave sigurojnë një menaxhim të lehtë dhe aksesueshmëri të informacionit, kthim të shpejtë të investimeve dhe përmirësim të efektshëm të komponentëve të rinj.

Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Virtualizimi

Shumë shpesh ne hasim në serverë që një pjesë e vogël e kohës së saj i përdorin plotësisht të gjitha burimet. Në ditët e sotme, optimizimi i të gjitha pjesëve të biznesit është një nga parakushtet kryesore për mbijetesë në treg. Për shkak të kësaj, një numër më i madh i sistemeve të komunikimit të informacionit kanë zbatuar një teknologji virtualizimi që lejon përdorimin optimal të burimeve.

Për të rritur përdorimin e infrastrukturës, ndërmarrjet e mëdha zbatojnë teknologjinë e virtualizimit duke ulur koston e prokurimit të pajisjeve të reja, hapësirat me qira për serverë të cilët ndikojnë gjithashtu në uljen e konsumit të energjisë elektrike.

Virtualizimi i rrjetit

Në një mjedis të virtualizuar të rrjetit, arkitektura themelore është e padukshme për përdoruesit dhe shërbimet sepse nuk shoqërohen me një pajisje specifike. Në vend të kësaj, shërbimet arrihen përmes programit ose ndërfaqes së përbashkët.

Virtualizimi i serverit

Virtualizimi i harduerit nënkupton - implementimin e softverit që krijon makina virtuale (VM) që imitojnë kompjuterin. Makina të shumta virtuale, nënkupton më shumë se një sistem operativ i cili punon njëkohësisht në një pajisje të vetme. Kjo çon në konsolidimin e numrit të pajisjeve dhe zvogëlimin e serverave të përdorura dobët.

Përparësitë e virtualizimit të serverëve:

 • Konsolidimi i arkitekturës fizike të pashfrytëzuar
 • Reduktimi i fuqisë punëtore, kursimi i hapësirës
 • Makinë pritëse e shkathtësisë
 • Ulur kostot e konsumit të energjisë elektrike
 • Ulur kostot e mirëmbajtjes dhe administrimi

Virtualizimi i desktopit

Virtualizimi i desktopit ju lejon të zvogëloni koston totale të pronësisë, me rritjen e fleksibilitetit dhe shkathtësisë. Virtualizimi në desktop ofron një portofol të gjerë zgjidhjesh që ofrojnë një përzgjedhje të teknologjive që plotësojnë nevojat e tyre unike të biznesit.

Përparësitë e virtualizimit të desktopit:

 • Krijimi i zgjidhjeve të biznesit që plotësojnë sfidat e sistemit të biznesit
 • Mundësia për të azhurnuar sistemin operativ

Informatikë në re

Aplikimi i Cloud Computing (Computing në cloud) mund të përshkruhet më së miri në shembullin e përdorimit të softuerit të zyrës. Duke përdorur teknologjinë e informatikës cloud, programet e zyrës janë duke ekzekutuar në shfletuesit e rrjetit, të cilat arrihen duke futur adresën. Mbështetja e softuerit është vendosur në një server në "Internet cloud" dhe "cloud" është në të vërtetë një qendër kompjuteri.

Përfitimet e Cloud Computing:

 • Disponueshmëria e softverit me kosto të ulët
 • Disponueshmëria e softuerit dhe të dhënave
 • Kostot e ulëta të mirëmbajtjes dhe mungesa e azhurnimit
 • Mungesa e kostove të blerjes së pajisjeve të reja, licencave për sistemet e funksionimit të serverëve, bazat e të dhënave, serverët për postën elektronike, instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen
 • Mbrojtje profesionale antivirus
Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Email

Email dhe bashkëpunim

Operacionet e përditshme të sotme bazohen në përdorimin e zgjidhjeve të buta dhe fleksibile të TIK. Për shkak të ndikimit thelbësor të postës elektronike në bashkëpunimin e përditshëm, zgjidhjet teknologjike përpiqen të thjeshtojnë menaxhimin. Ata përpiqen të ndihmojnë në mbrojtjen e informacionit dhe t'u ofrojnë përdoruesve një lëvizshmëri më të madhe në kryerjen e detyrave të përditshme. Gjithashtu, ato ofrojnë plotësimin e nevojave unike të secilës organizatë.

Grupi STORM ofron zgjidhje të integruara fleksibile dhe të besueshme për komunikimin e përditshëm brenda dhe jashtë kompanisë, i cili siguron menaxhimin më të thjeshtë dhe të shpejtë të informacionit për të shkëmbyer informacionin e biznesit.

Zgjidhje e Microsoft

Zgjidhjet e Microsoft për bashkëpunimin në ekip dhe menaxhimin e informacionit përbëhen nga një platformë e vetme komunikimi që u siguron përdoruesve akses dhe ndarje të dokumenteve, detyrave, kontakteve dhe informacioneve të tjera të biznesit. Zgjidhjet e Microsoft për komunikimin e biznesit mundësojnë efikasitet më të madh në ekipe dhe lëvizshmëri dhe shpejtësi në përgjigjen ndaj kërkesave të klientit.

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server është baza e zgjidhjes së Microsoft Unified Communications, e cila mundëson uljen e kostos së mesazheve nga 50% në 80%, rritjen e produktivitetit dhe mbrojtjen e veprimeve ditore.

 • Siguron fleksibilitet dhe besueshmëri të zbatimit në mënyrë që të plotësojë nevojat unike të biznesit dhe të thjeshtojë disponueshmërinë e vazhdueshme të postës elektronike.
 • Siguron qasje falas dhe të sigurt në informacion (qasje kudo), pavarësisht nga platforma e komunikimit, shfletuesi ose pajisja që përdoruesit përdorin.
 • Siguroni pajtueshmërinë dhe mbrojtjen ndaj humbjes së informacionit në mënyrë që të lehtësoni komunikimin dhe pajtueshmërinë me kërkesat e përcaktuara të sigurisë.

Skype për server biznesi

Skype për Server Business është një mënyrë e re dhe intuitive për të kombinuar forma të ndryshme të komunikimeve të biznesit brenda një infrastrukture të unifikuar të menaxhimit. Ai mbështet veçoritë e zakonshme të thirrjeve të tilla si përgjigja, përcjellja e thirrjeve, pritja e thirrjeve, transferimi i thirrjeve dhe opsione të tjera përmes një lidhjeje të sigurt të Internetit pa pasur nevojë për VPN.

Ai kombinon kompletin e plotë të veçorive të Komunikimeve të Unifikuara:

 • Shkëmbimi i mesazheve në kohë reale dhe prani
 • VoIP dhe video nga peer-to-peer
 • Konferenca audio, video dhe ueb
 • Lidhja e telefonisë dhe PSTN
 • Lidhja me njerëzit e tjerë përmes rrjetit Skype
 • Klientë të disponueshëm në shfletuesit Android, iOS, Mac, Windows dhe Internet

Kontroll i plotë mbi sistemin:

 • Rritja e sigurisë së komunikimeve me enkriptim dhe vërtetim të integruar përmes Active Directory
 • Zgjidhje e shkallëzuar përmes serverave shtesë, grupeve të serverave dhe qendrave të të dhënave
 • Arkitekturë më e ndryshme për të përmbushur nevojat tuaja për vazhdimësinë e biznesit dhe kushtet për rimëkëmbjen e katastrofës

Ndërveprimi:

 • Mundësia e lidhjes së drejtpërdrejtë SIP me sistemet PBX ose përmes portës
 • Përfshin ndërveprimin me sistemin e vjetër të video-konferencës
 • Kontroll më i madh i rrjeteve duke përdorur mbështetjen SDN, kontrollin e pranimit të thirrjeve dhe QoS

Serveri i Microsoft SharePoint

Server SharePoint lejon ndarjen e informacionit dhe dokumenteve dhe punën e shumë përdoruesve në të njëjtën kohë.

Karakteristikat kryesore të zgjidhjeve të serverit SharePoint:

 • Puna e shumë përdoruesve në të njëjtin dokument
 • Dokumentet e organizatës (folders, subfolders)
 • Përcaktoni nivelet e hyrjes për përdoruesit
 • Ruani automatikisht versionet e dokumenteve
 • Kërkoni shpejt dhe me efikasitet në të gjithë sitin
 • Akses i pakufizuar nga çdo vend me lidhje interneti
 • Inteligjenca e biznesit
Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Sistemet e klientit

Nevojat në rritje të përdoruesve për qasje në biznes dhe informacion privat ndikojnë në zhvillimin e vazhdueshëm dhe përmirësimin e teknologjisë.

Kompjuterët personalë janë pjesë integrale e sistemit IT dhe janë të lidhura drejtpërdrejt me përdoruesin përfundimtar i cili kërkon besueshmëri të lartë, fleksibilitet, lëvizshmëri dhe siguri të pajisjeve. Meqenëse numri i kompjuterëve personalë në një sistem klienti mund të kthejë disa mijëra, është e rëndësishme të zgjidhni modelet e duhura që lejojnë menaxhimin e qasjes në distancë dhe sigurojnë sigurinë e informacionit. Ekzistojnë disa lloje të kompjuterëve personalë, secili prej të cilëve ofron përparësi të caktuara për konsumatorët.

Duke pasur parasysh më sipër, mund të flasim për:

 • Kompjuter personal desktop
 • Kompjuter personal të lëvizshëm (Portable PC)
 • Wokstations
 • Thin Client
 • Tablet PC

Të gjithë modelet, si dhe karakteristikat e tyre teknike dhe opsionet shtesë (garancitë e zgjatura, opsionet shtesë të pajisjeve), mund të shihen në faqen e internetit të Hewlett Packard. Grupi Storm është partner i autorizuar i shërbimit HP Silver.

Zgjidhjet e Infrastrukturës së IT

Menaxhimi i Printimit

Menaxhimi i printimit dhe zgjidhjet e menaxhimit të printimit

Menaxhimi i printimit në biznesin e përditshëm përqafon konceptin e menaxhimit aktiv të arkitekturës së printimit, nga nevoja për uljen e kostove dhe forcimin e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit. Shumë shpesh përdoruesit nuk janë në dijeni të kostove që përfaqësojnë pajisjet e printimit.

Zgjidhjet e menaxhimit të printimit me cilësi të lartë, fleksibël dhe me funksion të lartë duhet të përfshijnë vërtetimin dhe autorizimin e klientit, monitorimin e rezultateve, monitorimin dhe alokimin e kostove, futjen e rregullave të shtypjes, shtypjen dyfishtë, pajisjet e rrugëzimit, raportimin dhe mbështetjen për mjedise të ndryshme.

Grupi STORM ofron zgjidhje për menaxhimin e printimeve. Produktet dhe shërbimet e Hewlett-Packard (HP) janë zgjidhje të plota për biznes dhe përdorim privat me teknologjinë e implementuar ePrint që lejon shtypjen nga çdo pajisje në një vend që mbështet teknologjinë ePrint.

Printerët sipas aftësive të tyre, teknologjisë së shtypjes dhe nevojave të përdoruesve, ndahen në:

 • Printerë për shtëpi
 • Printerë për kompani
 • Printerë për korporata

Të gjithë modelet, si dhe karakteristikat e tyre teknike dhe opsionet shtesë (garancitë e zgjatura, opsionet shtesë të pajisjeve) mund të shihen në faqen e internetit të Hewlett Packard ku grupi Storm është partneri i autorizuar i shërbimit HP Silver

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

Rrjeta Bazë

Sot, rrjetet bazë paraqesin shtyllën kurrizore të çdo infrastrukture të rrjetit, i cili në mjedisin e sotëm global të biznesit kombinon format e brendshme dhe të jashtme të komunikimit. Ndërprerjet, pamundësia e informacionit, dështimet në menaxhimin e burimeve janë vetëm disa nga arsyet që çojnë në një ulje të produktivitetit, të cilat kërkojnë një planifikim të kujdesshëm strategjik të biznesit të rrjetit.

Kushtet e ndryshuara të biznesit, bazuar në zbatimin e platformave të reja bashkëpunuese, diktojnë drejtimin e zhvillimit të rrjeteve të komunikimit më komplekse dhe të kërkuar. Ndërhyrja e shpejtë e informacionit në pajisjet përfundimtare, prania e teknologjive video dhe VoIP, menaxhimi efikas i të dhënave, përmbajtja e tingullit, imazhit dhe videove dhe përmirësimi i aplikacioneve të biznesit janë kërkesa thelbësore që duhet të përmbushë rrjeti bazë. Këto tendenca të biznesit kanë çuar në zhvillimin e arkitekturës së rrjetit të orientuar drejt shërbimit Cisco që siguron shkallën më të madhe të shfrytëzimit të infrastrukturës së rrjetit, shkallëzueshmërinë, kthimin e shpejtë të investimeve dhe thjeshtësinë në mirëmbajtjen e sistemit.

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

Komunikimi

(UC) u bë një nga zgjidhjet që kompania mund të përdorë për të ulur kostot dhe njëkohësisht të maksimizojë fitimin. Komunikimet e unifikuara tregojnë integrimin e sistemeve të telefonisë IP, sistemeve të konferencave, lëvizshmërisë, postës zanore, qendrave të kontaktit dhe aplikacioneve të lëvizshmërisë dhe aplikacioneve për konferencën WEB në një njësi të vetme të komunikimit. Ky sistem i integruar mundëson komunikim të lehtë, në kohë dhe të besueshëm në kohë reale dhe përshpejton të gjitha proceset e biznesit.

Telefonia IP

Komunikimet Cisco IP konsistojnë në përpunimin e aplikacioneve për trafikun zanor dhe pikat përfundimtare të IP. Shtë një sistem për komunikimin zanor brenda portofolit "Cisco Unified Communications". Shtylla kurrizore e sistemit është një "Cisco Unified Communication Manager" (CUCM), e cila del si zgjidhja ideale për të zëvendësuar sistemin e vjetër analog PBX. Sistemi karakterizohet nga orientimi drejt shërbimit dhe shkallëzimit, që synon uljen e kostove dhe komunikimin më të thjeshtë.

Përparësia më e madhe në zbatimin e Menaxherit të Komunikimit të Unifikuar të Cisco janë shkallëzimi, zvogëlimi i kompleksitetit të IT, funksionimi dhe mirëmbajtja e lehtë. Sistemi është i përshtatshëm për kompani me 50 deri në 20.000 përdorues dhe me vendndodhje më të largëta. Sipas parimit të "Paguaj ndërsa rritesh" përdoruesit mund të zgjerojnë lehtësisht numrin e përdoruesve duke përdorur të njëjtën platformë komunikimi. CUCM mbështet integrimin me aplikacionet (Outlook, Lotus Notes ...) dhe klientët "Soft" i cili mundëson komunikimin përmes një PC kur punonjësit janë jashtë zyrës. CUCM është ideale për kompani me rritje të shpejtë me vendndodhje të largëta dhe me nevojën për një infrastrukturë fleksibël e cila mund të monitorojë kërkesat e klientëve dhe biznesit të saj.

Për të zvogëluar kohën e përgjigjes dhe për të rritur produktivitetin e klientëve, CUCM ofron zgjidhje "Lëvizshmëri" dhe "Praninë" që u mundësojnë përdoruesve të rrisin produktivitetin.

 • "Cisco Unified Mobility" është një zgjidhje e integruar brenda aplikacionit CUCM që lejon një numër aksesi për telefonin IP të desktopit, telefonin celular, klientin "e butë"
 • "Cisco Unified Presence" është një mjet që lejon depërtimin në disponueshmërinë e klientit, vendosjen e thirrjeve zanore dhe video, dërgimin e postave elektronike dhe mesazheve të menjëhershme. Provedshtë provuar të jetë një mjet i jashtëzakonshëm për qendrat e kontaktit në gjetjen e ekspertëve të duhur për zgjidhjen e problemeve

Për komunikim pa ndërprerje kërkohet të përdoren telefona IP të cilët mund të ecin në hap me klientët gjithnjë e më të kërkuar dhe funksionet gjithnjë e më të sofistikuara të CUCM. Telefonat IP Cisco janë të ndarë në katër seri me qëllim raportin më të mirë të investimeve. Në varësi të modelit, telefonat IP ofrojnë gamën e plotë të opsioneve të shkëmbimit të informacionit dhe komunikimit, duke mbështetur aplikacione të ndryshme dhe përveç thirrjeve zanore ato ofrojnë edhe thirrje video. Cisco Cius përfaqëson një ofertë kryesore në kategorinë e telefonave IP që ndjek trendin aktual të "virtualizimit të zyrës". Ai përmban veçoritë e telefonit IP, video HD dhe pajisje teleprezence dhe tableta me theks në lëvizshmërinë e përdoruesve.

Cisco Unified Contact Center

Kjo zgjidhje mbështetet në sistemin CUCM dhe ofron një zgjidhje të thjeshtë, të besueshme dhe të shkallëzuar të përshtatshme për të gjitha llojet e qendrave të kontaktit. Qendra e Unifikuar e Kontaktit Cisco mbështet të gjitha fushat kritike funksionale sipas standardeve të sotme, përfshirë mundësinë e thirrjeve të rrugëzimit sipas përparësive dhe kategorive në mënyrë që të plotësojë nevojat e biznesit të klientëve, menaxhimin e postës elektronike, regjistrimin e thirrjeve, menaxhimin e cilësisë, integrimin me sistemet e biznesit dhe Funksionet CRM, IVR, raportimi dhe monitorimi.

Cisco WebEx Meeting Center

Qendra e Takimeve WebEx mundëson ndarjen interaktive të dokumenteve dhe skedarëve audio dhe video në kohë reale me të gjithë pjesëmarrësit on-line pa marrë parasysh se ku ndodhen. Duke përdorur teknologjinë e përparuar të komunikimit, me cilësi të lartë video dhe audio, sistemi WebEx përmes mundësive të ndryshme të preferencave personale, lejon një shkallë të lartë të produktivitetit. Për ta bërë sistemin më të arritshëm për përdoruesit e tij, WebEx, përveç PC, është gjithashtu i disponueshëm në platforma të tjera si Cisco Cius, iPad, iPhone, Blackberry, i cili kontribuon shumë në filozofinë e "lëvizjes së përdoruesit të komunikimeve të unifikuara". Isshtë i përshtatshëm për të gjitha kompanitë që kanë nevojë për takime të shpeshta të punonjësve në vende të largëta. WebEx është një shembull i përsosur i përdorimit për zinxhirët me pakicë të mesme për dorëzimin e raporteve të biznesit; në ilaç mund të kontribuojë në komunikim dhe konsultim më të lehtë dhe më të shpejtë ndërmjet mjekëve; në procesin arkitektonik dhe prodhues siguron aftësinë për të ndryshuar projektet aty për aty.

Themeli i komunikimeve të unifikuara janë rrjetet IP që mbështesin telefoninë IP dhe të dhënat, imazhet, audio dhe shkëmbimin e mediave të tjera. Grupi STORM siguron përdorimin optimal të kapacitetit të rrjetit gjatë transmetimit të shpejtë dhe të besueshëm të informacionit me deformime minimale. Transferimi i fotografive dhe zërit në kohë reale përmes rrjetit IP zvogëlon koston e mirëmbajtjes së sistemeve të tilla, si dhe investimet në ndonjë sistem paralel (kostoja totale e pronësisë).

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

Rrjetet pa tela (Wireless Network)

Koha e shkurtuar e zbatimit të sistemeve të komunikimit, mungesa e infrastrukturës tela ose optike dhe ulja e kostove, ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e fortë të teknologjisë wireless, e cila u bë një nga nënsistemet themelore të arkitekturës moderne të informacionit dhe komunikimit. Zbatimi i aksesit pa tel rrit lëvizshmërinë dhe produktivitetin e punonjësve duke ruajtur kostot e integrimit dhe mirëmbajtjes në një minimum.

Krahasuar me telin dhe arkitekturën optike, përfitimet e rrjeteve pa tel janë:

 • Mbulimi i zonës që nuk ka një infrastrukturë me tela
 • Shkallëzimi dhe qëndrueshmëria e sistemit
 • Një protokollet e përparuara kriptografike
 • Integrimi me rrjetë teli
 • Menaxhimi i centralizuar i pikave të hyrjes (pikat e hyrjes)
 • Pikat e hyrjes në rrjetin e rrugëzimit të huaj (Rrjeta pa tela në natyrë)
 • Identifikimi i saktë i njerëzve dhe pajisjeve në paraqitjen (RFID)

Rrjetet pa tela bazuar në standardin 802.11 a / g / n (WLAN i korporatave ose Hot-Spot) u lejon përdoruesve një akses të thjeshtë në rrjet, me kosto optimale dhe të sigurt, shërbime dhe aplikacione biznesi.

Zgjidhjet e grupit STORM bazohen në teknologjinë CAPWAP (Kontrolli dhe sigurimi i pikave të hyrjes pa tela), me theks në mundësinë e zbatimit dhe shërbime të përparuara siç janë transmetimi i përmbajtjes video në një kohë reale, lokalizimi fizik i përdoruesve të rrjetit, aseti i lëvizshëm ndjekja dhe kontrolli i procedurave dhe proceseve prodhuese.

Grupi STORM njihet si ofrues i autorizuar i teknologjisë Cisco Systems, ku më i rëndësishmi është rrjeti pa tel i bazuar në teknologjinë "Mesh".

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

Video Konferencat

Zbatimi i sistemeve videokonferencuese u siguron përdoruesve komunikim audio-vizual midis vendeve në distancë në kohë reale me rritjen e produktivitetit dhe me vendimmarrje më të shpejtë, punë efektive në ekip dhe zhvillim më të madh të aftësive të komunikimit dhe prezantimit. Tani, si pjesë integrale e arkitekturës "Komunikime të Unifikuara", konferencat me video po përjetojnë një zgjerim të madh.

Sistemi TelePresence Cisco është një zgjidhje e besueshme, shumë e disponueshme dhe e shkallëzueshme, e cila synon nivelin më të lartë të përvojës së përdoruesit dhe ju lejon të lidheni ballë për ballë me klientët, partnerët dhe bashkëpunëtorët, me rritjen e produktivitetit përmes më shumë ndërveprimit dhe më pak udhëtimit. Në portofolin tonë të zgjidhjeve ne ofrojmë infrastrukturën më të plotë: arkitekturën e integruar të komunikimit, komunikimet e unifikuara dhe ndërveprimin midis Cisco dhe produkteve video të "palëve të treta" dhe teknologjive për bashkëpunim.

Komponentët kryesorë të infrastrukturës Cisco TelePresence përfshijnë:

 • Program kompjuterik gjithëpërfshirës për planifikim dhe raportim të integruar, i cili përfshin mjetet për kthimin e masës së investimit (ROI)
 • Kalimi me performancë të lartë për takime të mëdha, të shkallëzueshme dhe me shumë pika me teknologji të fuqishme transkodimi
 • Ndërveprimi me pothuajse të gjitha teknologjitë e videove dhe shërbimet mediatike të kërkuara, të tilla si regjistrimi, transmetimi, transkodimi dhe përkthimi
 • Kontrolloni konferencën tuaj: mjete për kontroll përmes një grupi gjithëpërfshirës të sinjalizimit dhe kontrollit të thirrjeve

Si karakteristikat më thelbësore të sistemit, Cisco qëndron në cilësinë e përvojës së përdoruesit, kështu që portofoli inovativ i sistemit TelePresence përfshin:

 • Realist: Dhoma TelePresence Cisco për cilësinë më të mirë të komunikimit për bashkëpunim ballë për ballë
 • Multipuracional: Zgjidhja Cisco TelePresence për gamën më të gjerë të dhomave me shumë qëllime dhe hapësirave bashkëpunuese
 • Personal: Në varësi të nevojave tuaja, produktet janë të përshtatshme për zyra të vogla, punonjës që punojnë nga shtëpia ose punëtorët në terren (jashtë ndërmarrjes)
 • Integrimi: Cisco TelePresence lejon personalizimin e aplikacioneve të biznesit

Me një seri përdorimesh të kushtëzuara, duke përfshirë sallat e takimeve, regjistrimin dhe transmetimin e videove me definicion të lartë, përvojën e klientëve dhe shërbimeve profesionale (siç është shëndetësia), portofoli Cisco TelePresence rrit ndërveprimin, komunikimin dhe bashkëpunimin në një nivel të ri. Krijimi i vlerës shtesë për klientët, videokonferencat bëhen më të përhapura në biznesin e kompanive të mesme dhe të mëdha, të cilat shpesh përdoren në administratën shtetërore, sistemin shëndetësor dhe arsimor. Zgjidhjet e videokonferencave u sigurojnë klientëve shkallëzimin dhe një gamë të gjerë të aplikacioneve ndërsa thjeshtësia e efekteve të përdorimit në rritjen e produktivitetit duke siguruar fokus më të madh në qëllimin e përbashkët.

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

Multimedia

Zgjidhjet Multimedia janë zgjidhje që mundësojnë një përdorim të lartë të burimeve ekzistuese të infrastrukturës së rrjetit për të mundësuar përdoruesve komunikim interaktiv, pavarësisht nga pengesat fizike.

Përveç implementimit të sistemeve videokonferencuese, kompania lejon klientët dhe partnerët e biznesit, implementimin e menaxhimit të centralizuar të videove - Digital Media System (DMS). DMS është një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe fleksibël për kontroll të centralizuar mbi shpërndarjen e përmbajtjes video, e cila lejon përdoruesit të krijojnë, menaxhojnë dhe publikojnë me lehtësi përmbajtje video me cilësi të lartë. Sistemi DMS është krijuar për përdoruesit që kanë nevojë për mbikëqyrje aktive të shpërndarjes së përmbajtjes video, e cila shpërndahet në vende të largëta (brenda dhe jashtë kompanisë)

DMS përbëhet nga:

 • Cisco Digital Media Encoders (DMEs) - përdoret për të kapur dhe dixhitalizuar media nga një shumëllojshmëri e pajisjeve në formate të ndryshme dixhitale për transmetim live ose sipas kërkesës mbi rrjetin IP
 • Cisco Digital Media Manager (DMM) - aplikacion i bazuar në ueb për menaxhim të centralizuar të përmbajtjes
 • Cisco Digital Media Players (DMPS) - pajisje që përdoren për të shpërndarë përmbajtje video në media. Në varësi të modelit dhe nevojave të klientit, ata kanë aftësinë të mbështesin formate për zgjidhje të lartë dhe standarde

Sistemi DMS ju lejon të:

 • Trajnimi i punonjësve, klientëve dhe partnerëve ndërsa kurseni para për shpenzimet e udhëtimit
 • Mundësitë e rritjes që erdhën me promovimin e produkteve dhe mundësitë e reklamimit
 • Komunikimi përmes video, i cili tani është i sigurt dhe i thjeshtë për tu shfletuar dhe shpërndarë, duke e bërë atë lehtësisht të arritshëm, të shkallëzuar dhe me kosto efektive të komunikimit
 • Dorëzimi i informacionit përmes mediave video dhe dixhitale midis organizatave që rrit produktivitetin, përshpejton kohën e reagimit në treg, duke mundësuar marrjen e shpejtë të vendimeve dhe promovon shkëmbimin e ekspertizës

Ndër bankat e para, kompanitë e sigurimeve dhe zinxhirët me pakicë kishin njohur vlerën e zgjidhjeve të shkallëzueshme. Zbatimi i teknologjisë RFID u siguroi atyre planifikimin në kohë dhe vendosjen e aktiviteteve të synuara, në varësi të profilit të klientit.

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

NOC

Zgjidhjet e NOC për monitorimin në distancë

Kontrolli dhe monitorimi i automatizuar mbi sistemin e informacionit dhe komunikimit është një kërkesë shumë e rëndësishme, rëndësia e së cilës rritet proporcionalisht me rritjen e numrit të pajisjeve dhe shërbimeve të biznesit që këto pajisje po përpunojnë.

Në këtë kuptim, NOC (Qendra Operative e Rrjetit) është zgjidhja ideale për menaxhimin qendror dhe efikas të sistemeve të biznesit. Monitorimi i disponueshmërisë së pajisjeve dhe ndërhyrja në kohë në rast aksidenti, dështimi ose degradimi i funksionalitetit, do të përcaktojë ndjeshëm nivelin përfundimtar të disponueshmërisë së shërbimeve, i cili është një parametër i përcaktuar shpesh në marrëveshje të ndryshme me klientët (Marrëveshja e Nivelit të Shërbimit).

Sistemi NOC i grupit STORM është një grup mjetesh për monitorimin dhe menaxhimin e infrastrukturës IT të klientit dhe funksionin qendror në kontrollimin e disponueshmërisë së sistemit dhe shërbimeve të tij. Por përveç këtyre funksioneve, NOC gjithashtu ofron informacion i cili kontribuon në menaxhimin proaktiv të shërbimit bazuar në analizën e trendit të parametrave të ndryshëm (zënia e njësisë përkatëse të burimeve).

Një pjesë integrale e sistemit NOC:

 • Marrja, shpërndarja dhe kontrolli i incidentit
 • Menaxhimi i procesit të zgjidhjes së problemeve (Sistemi i Shërbimit të Shërbimit), ndërfaqja e krijuar për përdoruesit, e cila mundëson vendosjen e pyetjeve teknike, raportimin e problemeve dhe ndjekjen e statusit

Klientët kanë mundësinë e negocimit të një kontrolli të përhershëm mbi infrastrukturën e IT, të tilla si pajisjet e rrjetit, infrastruktura e serverit dhe zgjidhjet e aplikimit në regjimin 24/7. Një pjesë integrale e zgjidhjes është raportimi mujor mbi cilësinë e përbërësve të rrjetit, për identifikimin dhe planifikimin më të lehtë për zhvillimin e mëtejshëm.

Me konfigurimin dhe implementimin e sistemit, si një nga përbërësit kryesorë të menaxhimit të shërbimit IT, kompania realizoi kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 20000 i cili përcakton kriteret e nevojshme për të siguruar cilësinë e menaxhimit të shërbimit IT, i cili u siguron klientëve një garanci për tekniken dhe organizimin e tyre. kompetenca.

Zgjidhjet e rrjetit dhe komunikimit

RFID/WIFI

Nxitimi i vazhdueshëm i proceseve të biznesit imponoi teknologjinë RFID (Radio Frequency Identification) si një faktor i pashmangshëm i infrastrukturës moderne të IT.

Në portofolin e produkteve dhe shërbimeve të grupit STORM veçanërisht të theksuara janë zgjidhjet RFID të kompanisë Aeroscout (etiketat aktive Wi-Fi, gjurmimi, gjetja, kontrolli i aksesit fizik ose kalimi nëpër zyra, integrimi i infrastrukturës telefonike) dhe zgjidhjet e bazuara në impuls sistemi i vendndodhjes, teknologjia e kompanisë Time Domain, e cila lejon kontrollimin e lëvizjes fizike në hapësira të hapura.